6 stycz­nia 1786 roku, w skrom­nym domu na Eskwi­li­nie w Rzy­mie, w pobli­żu słyn­nej bazy­li­ki San­ta Maria Mag­gio­re uro­dził się Kasper del Bufa­lo. Dzień póź­niej został ochrzczo­ny w koście­le San Mar­ti­no ai Mon­ti i otrzy­mał imio­na Trzech Kró­li — Kaspra, Mel­chio­ra i Bal­ta­za­ra.
W odnie­sie­niu do dyk­ta­tu­ry napo­le­oń­skiej i jej następstw św. Kasper nawo­łu­je sło­wa­mi, któ­re jak­że bar­dzo są aktu­al­ne w naszych czasach:
” W prze­szło­ści Kościół był ata­ko­wa­ny przez fał­szy­we dogma­ty, albo przez co inne­go, ale w naszych cza­sach wal­czy się z reli­gią w cało­ści, z Ukrzy­żo­wa­nym Panem. Teraz ludzie muszą wie­dzieć, jaka była cena zba­wie­nia ich dusz! Krew Chry­stu­sa jest bro­nią cza­su!”
(Cytat pocho­dzi z książ­ki „Kwiat­ki Świę­te­go Kaspra” wyda­ne­go przez Wydaw­nic­two Pomoc )
https://www.facebook.com/103782823047649/photos/a.104790802946851/1270496166376303/?type=3&theater