Powi­ta­nie uczest­ni­ków doko­nał mode­ra­tor kra­jo­wy ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
DSC00391 DSC00398
Zebra­nie usze­re­go­wa­no według nastę­pu­ją­cych spraw:
I. Przy­go­to­wa­nie Odpu­stu MB Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w dniu 21 maja 2016 r.
II. Przed­ło­że­nie Dekre­tu zatwier­dza­ją­ce­go Sta­tut WKC w Kuriach Metro­po­li­tal­nych
III. Potwier­dze­nie waż­nych ter­mi­nów doty­czą­cych WKC w bie­żą­cym roku
IV. Spra­wa modli­tew­ni­ka Armii Krwi Chry­stu­sa
V. Spra­wy róż­ne na bazie wcze­śniej postu­lo­wa­nych tema­tów
DSC00388DSC00395
DSC00392
DSC00394DSC00393

Ad. III  Waż­ne ter­mi­ny — usta­le­nia

  1. Reko­lek­cje WKC — 1–4 maja br . w połą­cze­niu z Zebra­niem Kra­jo­wym 5–7 maja br.
  2. List zwo­łu­ją­cy Zebra­nie — do 5 kwiet­nia br.
  3. Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi — 22 maja br.
  4. Czu­wa­nie WKC na Jasnej Górze — 10/11 grud­nia br. Za uzgod­nie­nia z oo. Pau­li­na­mi odpo­wia­da­ją księ­ża: pro­win­cjał i mode­ra­tor WKC
  5. Kolej­ne spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów — 8 paź­dzier­ni­ka br. Uwa­ga: zmia­na na 1 paź­dzier­ni­ka w DSF Oża­rów
  6. Wizy­ta Rady Kra­jo­wej w DSD Łabuń­ki — 28–30 paź­dzier­ni­ka br.
  7. Reko­lek­cje w DSF Oża­rów dla księ­ży-opie­ku­nów wspól­not para­fial­nych —  14–17 listo­pa­da br.
    Adre­sy mailo­we księ­ży-opie­ku­nów prze­sy­łać w try­bie pil­nym do ks. mode­ra­to­ra — odpo­wie­dzial­ni ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nów.
  8. Wybo­ry Ani­ma­to­rów Kra­jo­wych — rok 2017 r.

DSC00397
DSC00400