Obec­ni:
— ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz – pro­win­cjał CPPS
— ks. Bogu­sław Wit­kow­ski – mode­ra­tor kra­jo­wy
— ani­ma­to­rzy kra­jo­wi: Cze­sła­wa Nowak, Jaro­sław Wołod­kie­wicz
— Rady Pod­re­gio­nów- swa­rzew­skie­go:  ks. Andrzej Szy­mań­ski, Hele­na Połu­jań­ska, Lucy­na Malec
— czę­sto­chow­skie­go: ks. Daniel Mokwa, ks. Damian Siwic­ki,  Józef Siwic­ki, Zofia Staś
— zamoj­skie­go: ks. Filip Pię­ta
— oża­row­skie­go: Tere­sa Świ­der­ska, Jaro­sław Dzie­kań­ski

Powi­ta­nia uczest­ni­ków doko­nał mode­ra­tor kra­jo­wy ks. Bogu­sław Wit­kow­ski
DSC00391 DSC00398
Zebra­nie usze­re­go­wa­no według nastę­pu­ją­cych spraw:
I. Przy­go­to­wa­nie Odpu­stu MB Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w dniu 21 maja 2016 r.
II. Przed­ło­że­nie Dekre­tu zatwier­dza­ją­ce­go Sta­tut WKC w Kuriach Metro­po­li­tal­nych
III. Potwier­dze­nie waż­nych ter­mi­nów doty­czą­cych WKC w bie­żą­cym roku
IV. Spra­wa modli­tew­ni­ka Armii Krwi Chry­stu­sa
V. Spra­wy róż­ne na bazie wcze­śniej postu­lo­wa­nych tema­tów
DSC00388   DSC00395
Ad. I Odpust — usta­le­nia
1. Msza św.: * prze­wod­ni­czy ks. pro­win­cjał,
* homi­lię gło­si ks. Andrzej Szy­mań­ski
* czy­ta­nia, psalm, komen­ta­rze — Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski
* dary w pro­ce­sji oprócz tra­dy­cyj­nych -dodat­ko­we od każ­de­go pod­re­gio­nu zwią­za­ne z obcho­dzo­ny­mi w 2016 r. jubi­le­usza­mi i wyda­rze­nia­mi
tak:
— swa­rzew­ski dar nawią­zu­ją­cy do rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski,
— czę­sto­chow­ski — do pla­no­wa­nych Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży
— zamoj­ski — do 25 rocz­ni­cy Odpu­stu MB i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi
— oża­row­ski — do Roku Miło­sier­dzia Boże­go.

Ideę każ­de­go daru w for­mie komen­ta­rza nale­ży zgło­sić wcze­śniej do pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go, odpo­wie­dzial­ne­go za komen­ta­rze

* śpiew, ew. opra­wa muzycz­na — nie usta­lo­no (pro­po­no­wa­ny orga­ni­sta jest zaję­ty zawo­do­wo)
* wystrój ołta­rza i sce­ny — Pod­re­gion Swa­rzew­ski
* przy­go­to­wa­nie tere­nu wokół ołta­rza: ław­ki, kon­fe­sjo­na­ły, kosze na śmie­ci oraz sprzą­ta­nie po uro­czy­sto­ści — Pod­re­gion Zamoj­ski
* opie­ka nad mini­stran­ta­mi i pokie­ro­wa­nie ich zada­nia­mi — odpo­wie­dzial­ny Józef Siwic­ki
* inne spra­wy zapi­sa­ne i prze­ka­za­ne odpo­wied­nim oso­bom

Pro­gram Odpu­stu na pla­ka­cie

 1. Wizu­al­ny akcent Odpu­stu — kart­ki upa­mięt­nia­ją­ce wyda­rze­nie 25-lecia Odpu­stu MB i wyra­ża­ją­ce powo­ła­nie do WKC. Ich opra­co­wa­nie gra­ficz­ne i druk będzie zada­niem dla Wydaw­nic­twa po usta­le­niu tre­ści przez Radę Kra­jo­wą. Padła pro­po­zy­cja uło­że­nia nowej modli­twy do MB w Roku Miło­sier­dzia.
 2. .
 3. Przy­po­mnieć ani­ma­to­rom i oso­bom odpo­wie­dzial­nym za orga­ni­zo­wa­nie przy­jaz­du auto­ka­ra­mi na odpust, aby zapi­sy­wa­li piel­grzym­ki w zakry­stii sank­tu­arium. Przy­po­mnie­nie ani­ma­to­rom na Zebra­niu Kra­jo­wym.

DSC00390

Ad. II    Dekret Gene­ra­ła  CPPS  zatwier­dza­ją­cy przy­ję­ty przez Zebra­nie Kra­jo­we WKC w dn. 9 maja 2015 r. Sta­tut Regio­nu Pol­skie­go,  przed­sta­wił obec­nym mode­ra­tor WKC ks. Bog­dan Wit­kow­ski.
Dekret ten będzie umiesz­czo­ny w wyda­niu popra­wio­ne­go Sta­tu­tu WKC.
Ks. mode­ra­tor zaape­lo­wał, aby za przy­kła­dem stro­ny głów­nej WKC, dekret zamiesz­cza­no na stro­nach inter­ne­to­wych pod­re­gio­nów, die­ce­zji i para­fii.

general_zatwierdzenie_statutu_wkc     Prezentacja21

DSC00392            W związ­ku z koniecz­no­ścią kon­tak­tów ani­ma­to­rów z kurią die­ce­zjal­ną swo­ich die­ce­zji (w naj­bliż­szej przy­szło­ści dostar­cze­nie nowe­go Sta­tu­tu WKC, zmia­na­mi ani­ma­to­rów, uzu­peł­nie­nia danych o Wspól­no­cie w wydzia­le dusz­pa­ster­stwa itp.) jest wska­za­ne, aby ani­ma­to­rzy otrzy­my­wa­li na piśmie dekret mia­no­wa­nia na ani­ma­to­ra die­ce­zjal­ne­go i pod­re­gio­nu, aby był to doku­ment, któ­rym mogą legi­ty­mo­wać się w kon­tak­tach z kurią, pro­bosz­cza­mi para­fii itp.  Dekret z pie­czę­cią pod­re­gio­nu i zakre­sem obo­wiąz­ków i upraw­nień ani­ma­to­ra (wyciąg ze Sta­tu­tu). Ks. Bogu­sław został popro­szo­ny o prze­sła­nie do ojców Pod­re­gio­nów wzo­ru takie­go doku­men­tu.

DSC00393 DSC00394
Ad. III  Waż­ne ter­mi­ny — usta­le­nia

 1. Reko­lek­cje WKC — 1–4 maja br . w połą­cze­niu z Zebra­niem Kra­jo­wym 5–7 maja br.
 2. List zwo­łu­ją­cy Zebra­nie — do 5 kwiet­nia br.
 3. Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi — 22 maja br.
 4. Czu­wa­nie WKC na Jasnej Górze — 10/11 grud­nia br. Za uzgod­nie­nia z oo. Pau­li­na­mi odpo­wia­da­ją księ­ża: pro­win­cjał i mode­ra­tor WKC
 5. Kolej­ne spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów — 8 paź­dzier­ni­ka br. Uwa­ga: zmia­na na 1 paź­dzier­ni­ka w DSF Oża­rów
 6. Wizy­ta Rady Kra­jo­wej w DSD Łabuń­ki — 28–30 paź­dzier­ni­ka br.
 7. Reko­lek­cje w DSF Oża­rów dla księ­ży-opie­ku­nów wspól­not para­fial­nych —  14–17 listo­pa­da br.
  Adre­sy mailo­we księ­ży-opie­ku­nów prze­sy­łać w try­bie pil­nym do ks. mode­ra­to­ra — odpo­wie­dzial­ni ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nów.
 8. Wybo­ry Ani­ma­to­rów Kra­jo­wych — rok 2017 r.

DSC00397
Ad. V   Spra­wy róż­ne

3.Internetowa głów­na stro­na WKC. Przy­po­mnieć ani­ma­to­rom o korzy­sta­niu z niej i zobo­wią­zać do przy­sy­ła­nia mate­ria­łów z tere­nu (waż­niej­sze wyda­rze­nia, świa­dec­twa). Usta­lić w pod­re­gio­nach oso­by odpo­wie­dzial­ne za prze­kaz.
9. Doko­nać roze­zna­nia jak ani­ma­to­rzy prze­ka­zu­ją w tere­nie tema­ty for­ma­cyj­ne. Pró­by opra­co­wy­wa­nia i wygła­sza­nia tema­tów przez ani­ma­to­rów na pod­sta­wie wytycz­nych (??) ramo­wych pod­ję­to już w pod­re­gio­nie oża­row­skim.
10. Przed­sta­wie­nia zaso­bów kasy kra­jo­wej doko­nał  Jaro­sław Wołod­kie­wicz. Przy­po­mnia­no, że w dniu 31 mar­ca upły­wa ter­min roz­li­cze­nia środ­ków dla pod­re­gio­nów za rok ubie­gły. Padła pro­po­zy­cja zmia­ny danych dotych­cza­so­we­go for­mu­la­rza roz­li­cze­nio­we­go.
11. Wzór for­mu­la­rza wstą­pień do WKC będzie włą­czo­ny do Sta­tu­tu WKC.
12. Ist­nie­je moż­li­wość wydru­ku Sta­tu­tu na dzień Zebra­nia Kra­jo­we­go pod warun­kiem, że Wydaw­nic­two otrzy­ma peł­ny kom­plet mate­ria­łów na 1 mie­siąc przed Zebra­niem — infor­ma­cja ks. Damia­na.
13. Tema­ty na Zebra­nie Kra­jo­we nale­ży zgła­szać na 1 m-c przed ter­mi­nem do Sekre­ta­ria­tu WKC. Pre­fe­ro­wa­na for­ma prze­sył­ki elek­tro­nicz­nej — infor­ma­cja Cze­sła­wy
14. Przy­po­mnia­no o pla­no­wa­nych wyjaz­dach na obcho­dy rocz­ni­co­we Chrztu Pol­ski i do Zie­mi Świę­te pod hasłem — Śla­da­mi Krwi Chry­stu­sa.
15. Pla­ka­ty o ini­cja­ty­wach Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w 2016 r. prze­ka­za­no uczest­ni­kom zebra­nia w celu ich roz­miesz­cze­nia w tere­nie.
DSC00400

DSC00395Pod­su­mo­wa­nie zebra­nia Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów.

Ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz — pro­win­cjał  zabie­ra­jąc głos powie­dział, że Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa jest waż­ną czę­ścią apo­sto­la­tu Misjo­na­rzy. Zło­żył podzię­ko­wa­nie ks. Bogu­sła­wo­wi za przy­ję­cie roli mode­ra­to­ra kra­jo­we­go oraz Radzie Kra­jo­wej za jej tro­skę i odpo­wie­dzial­ność. Pod­kre­ślił, że cie­szy się z ist­nie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i dekla­ru­je swo­ją goto­wość w zała­twia­niu istot­nych dla Wspól­no­ty spraw.

                                                                                                Pro­to­kó­ło­wa­ła — Doro­ta Jarosz­kie­wicz