Spo­tka­nie  Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów oraz Komi­sji Regu­la­mi­no­wej roz­po­czę­ło się Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Jutrz­nią, następ­nie po kolej­nych sesjach Eucha­ry­stia.

od lewej: ks. Flip Pię­ta CPPS, ks. Daniel Mokwa CPPS, ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS

Tak też modląc się i pra­cu­jąc reali­zo­wa­li­śmy punk po punk­cie z przy­go­to­wa­nej poni­żej agen­dy:

Agenda spotkania Rady Krajowej WKC z Radami Podregionów:

Rada Kra­jo­wa: od lewej Jaro­sław Wołod­kie­wicz — ani­ma­tor kra­jo­wy, ks. Bogu­sław Wit­kow­ski — mode­ra­tor kra­jo­wy, Tere­sa Świ­der­ska — ani­ma­tor­ka kra­jo­wa
 1. Reali­za­cja wnio­sków z Zebra­nia Kra­jo­we­go i od Rady Kra­jo­wej
 2. Przy­go­to­wa­nie tema­tów for­ma­cyj­nych WKC na rok 2018/19
  — Zeszyt For­ma­cyj­ny nr 4/18 (tema­ty, świa­dec­twa)
 3. Odpust Mar­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Czę­sto­cho­wie 20.05.2018 r.
 4.  Spra­wy Pod­re­gio­nów WKC (odwie­dzi­ny Rady Kra­jo­wej)
 5. Waż­ne ter­mi­ny:  — Reko­lek­cje WKC 27.04–30.04.2018 Zebra­nie Kra­jo­we 1–3.05.18 

  - II. MERAP IV w Rzy­mie 9–16.09.2018

- Nasze następ­ne spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów i Komi­sji Regu­la­mi­no­wej: 06–07.10..20187. — Ter­mi­ny reko­lek­cji dla księ­ży i opie­ku­nów  2018 r. Roz­po­czę­cie godz. 18.00 i zakoń­cze­nie 14.00( w przy­go­to­wa­niu)

 1. Pere­gry­na­cja Obra­zu Mat­ki Bożej  Prze­naj­droż­szej  Krwi  Chry­stu­sa  w  Pod­re­gio­nach ?
 2. Modli­twa w inten­cji WKC
 3. Infor­ma­cja o stro­nie inter­ne­to­wej WKC (adres ofi­cjal­ny stro­ny inter­ne­to­wej, odpo­wie­dzial­ni w pod­re­gio­nach za stro­ny Pod­re­gio­nów)- spo­sób umiesz­cza­nia info na stro­nie inter­ne­to­wej WKC
 4. Spra­wy róż­ne

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Prze­ka­za­nie Jar­ko­wi obra­zów do opra­wy — przy­go­to­wa­nia do pere­gry­na­cji w Pod­re­gio­nach

ODPUST  MATKI i KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWIwedług wcze­śniej usta­lo­ne­go ter­mi­nu:

20 maja 2018 r.
Temat: — MARYJA- OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO

PROGRAM:

9,15 – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa – pro­wa­dzi Ks. Andrzej Szy­mań­ski.

10,15 – ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa- ani­ma­to­rzy kra­jo­wi ( zapo­wie­dzi kto przy­je­chał, infor­ma­cja o sto­isku WKC , zeszy­tach for­ma­cyj­nych, sta­tu­tach, spo­wie­dzi itp.) świa­dec­twa,

10,15  — spo­wiedź   

10,45 – śpiew Kwar­te­tu przed Mszą Św.

11,00 – Msza świę­ta z bło­go­sła­wień­stwem Reli­kwią Prze­naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sapro­wa­dzi Ks. Pro­win­cjał, homi­lia – Ks. Bogu­sław. Reli­kwiarz wpro­wa­dza­ny pro­ce­sją przed Mszą i usta­wio­ny na postu­men­cie.

12,30 – poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nia we wspól­no­cie,

13,30  – kon­certPod­re­gion Czę­sto­chow­ski.

14, 30 – Nabo­żeń­stwo Majo­wepro­wa­dzi Ks. Filip

Dodat­ko­we infor­ma­cje i zada­nia u Ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nów