[1] Wspól­no­tę MODLITWA I SŁOWO cechu­ją dwa cha­ry­zma­ty, dwa zada­nia. Pierw­szym zada­niem jest nowa ewan­ge­li­za­cja, a dru­gim hagio­the­ra­pia.

Nowa ewan­ge­li­za­cja to nie to samo co ewan­ge­li­za­cja. Nowa ewan­ge­li­za­cja ozna­cza takie zada­nie, któ­re pole­ga na wspie­ra­niu chrze­ści­jan w dro­dze docho­dze­nia do  doświad­cze­nia wła­snej wia­ry by mogli tą wia­rą świad­czyć, że Bóg istnieje.Nie moze świad­czyc o Bogu oso­ba, któ­ra nigdy Go nie spo­tka­ła, lub tyl­ko o Nim czy­ta­ła w jakiejś książ­ce lub w Piśmie Świę­tym. Czło­wiek jest w sta­nie świad­czyć o bogu tyl­ko wte­dy, jeśli z Bogiem oso­bi­ście się spo­tkał w swo­im duchu. Temu wła­śnie celo­wi słu­ży nowa ewan­ge­li­za­cja. Reko­lek­cje słu­żą do tego by Kościół mógł dawać świa­dec­two świa­tu, iż Bóg jest z nami i że On nas kocha.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

TEMAT: CHRZEŚCIJANINIE, POZNAJ SWOJĄ GODNOŚĆ

Reko­lek­cje i for­mum dys­ku­syj­ne popro­wa­dzi prof. Ivi­ca Lulić, kate­che­ta  i prze­wod­ni­czą­cy wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo.

W dniach 14–17.09.2017 r. gości­li­śmy ponow­nie w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. Pana Ivi­ca Lulić, kate­che­tę i prze­wod­ni­czą­ce­go wspól­no­ty Modli­twa i Słowo[1] z Zagrze­bia, Chor­wa­cja, któ­ry po śmier­ci ks. prof. Tomi­sla­va Ivan­ci­ca kon­ty­nu­uje dzie­ło hagio­te­ra­pii. Temat naszych reko­lek­cji brzmiał: CHRZEŚCIJANINIE, POZNAJ SWOJĄ GODNOŚĆ. W ramach tych reko­lek­cji odbył sie też wykład nauko­wy, otwar­ty dla zain­te­re­so­wa­nych osób p.t: CZŁOWIEKU, POZNAJ SAMEGO SIEBIE . Na reko­lek­cjach gości­li­śmy leka­rzy, psy­cho­lo­gów, psy­chia­trów, eko­no­mi­stów i przed­sta­wi­cie­li ruchów kościel­nych z róż­nych stron Pol­ski, tak­że Chor­wa­tów miesz­ka­ją­cych w War­sza­wie. Na sobot­ni wykład otwar­ty o godz. 19.30  przy­był ks. prof. UKSW dr hab. Romu­ald Jawor­ski współ­au­tor „12 kro­ków ku peł­ni życia” psy­cho­log, psy­cho­te­ra­peu­ta i super­wi­zor. Przed­sta­wił on tak­że w cza­sie pytań te meto­dę tera­pii chrze­ści­jań­skiej.

Pan Ivi­ca Lulić stwier­dza: „Nauka mówi, że nie wie czym jest duch oraz, że te zagad­nie­nie nie może być bada­ne, ponie­waż nauka ma natu­rę mate­ria­li­stycz­ną, sta­ła się przy­ro­do­znaw­stwem. Brak nauki huma­ni­stycz­nej, któ­ra zaj­mo­wa­ła­by się duchem, sen­sem życia, pyta­niem kim jest czło­wiek. Czło­wiek to oso­ba. Jest to poziom antro­po­lo­gicz­ny. Czło­wiek ma sumie­nie, życie, wol­ność, świa­do­mość, inte­lekt, pamięć i emo­cje. Jest to struk­tu­ra duszy ducho­wej.

Kie­dy czło­wiek zacho­ru­je na pozio­mie swo­jej struk­tu­rze fun­da­men­tal­nej, nikt go nie leczy, ponie­waż na tym pozio­mie pra­wie że nie zna­my czło­wie­ka.

Hagio­the­ra­pa to meto­da, któ­ra zaj­mu­je się antro­po­lo­gicz­nym pozio­mem czło­wie­ka, ujaw­nia przy­czy­ny i leczy kon­se­kwen­cje. Nie jest to wymiar bio­lo­gicz­ny ani psy­cho­lo­gicz­ny, ale ści­śle antro­po­lo­gicz­ny, któ­re­go lecz­my meto­dą hagio­the­ra­peu­tycz­ną. Nale­ży tutaj się­gnąć po lite­ra­tu­rę, jeśli chce­my poważ­niej się zapo­znać z Zało­ży­cie­lem i tre­ścią hagio­the­ra­pii: «HAGIOTERAPIA W SPOTKANIU Z CZŁOWIEKIEM“ lub „ANTROPOLOGIA HAGIOTERAPEUTYCZNA»”.

Hagio­te­ra­pia czym jest?

W hagio­te­ra­pii cho­dzi o pozna­nie duszy ludz­kiej. Ona(hagioterapia) zaj­mu­je się przy­czy­ną, dia­gno­zą, tera­pią i uzdro­wie­niem czło­wie­ka. Hagio­te­ra­pia zasta­na­wia się nad ist­nie­niem czło­wie­ka. Hagio­te­ra­pia ozna­cza leczyć zła­ma­ne ser­ca czło­wie­ka i jest przy­go­to­wa­niem do nowej ewan­ge­li­za­cji. Przez hagio­te­ra­pię wcho­dzę w zdro­wie, któ­re Jezus zapo­wia­dał. Hagio­te­ra­pia odkry­wa, że czło­wiek jest świę­to­ścią, Taber­na­ku­lum Jezu­sa i czci Go w taki spo­sób, że Go miłu­je.  W Hagio­te­ra­pii naj­lep­szym hagio­te­ra­peł­tą jest Jezus, siłą leku jest Duch Świę­ty. Cho­dzi o pozna­nie Praw­dy i uzna­nie lekar­stwa. Hagio­te­ra­pia to owoc jed­ne­go życia, któ­re zosta­ło zmie­nio­ne( ks. prof. Tomi­sla­va Ivan­ci­ca). Hagio­te­ra­pia to lecze­nie tego w czło­wie­ku co jest świę­te, to lecze­nie ducho­wej duszy (ser­ca zła­ma­ne­go). Ono może być zra­nio­ne. W hagio­te­ra­pii nie leczy­my czło­wie­ka z uza­leż­nie­nia, ale uzdal­nia­my go do wol­no­ści. Czło­wiek nie musi już pić np. alko­ho­lu, on chce być wol­nym. W cen­trach pomo­cy ducho­wej naj­pierw docho­dzi się do isto­ty pro­ble­mu, sta­wia się dia­gno­zę, potem mówi się o lekar­stwie. Naj­czę­ściej jest nim bez­in­te­re­sow­na Miłość. Hagio­te­ra­pia leczy przy­czy­ny cho­ro­by. Hagio­te­ra­pia posłu­gu­je się hagio­asy­sten­ta­mi, któ­rzy powin­ni mieć w sobie moc i świa­tło, podob­nie jak Sama­ry­ta­nin wzgl. pobi­te­go na dro­dze czło­wie­ka. Powin­ni odkry­wać w czło­wie­ku zdol­ność do wol­no­ści i moty­wo­wać go do dobra i do wol­no­ści.  Hagio­asy­stent powi­nien odróż­nić dobro od zła i może nim być tyl­ko Chrze­ści­ja­nin. Hagio­te­ra­pia idzie w dwóch kie­run­kach. Pierw­szy: Uzdra­wia­nie serc zła­ma­nych, szu­ka­nie odpo­wie­dzi na pyta­nie, kim ja jestem? kim jest czło­wiek(…)? Szu­ka­nie i odkry­wa­nie toż­sa­mo­ści czło­wie­ka. Dru­gi: Ewan­ge­li­za­cja, a wła­ści­wie dziś nowa ewan­ge­li­za­cja.

Z kon­fe­ren­cji i wykła­du Ivi­cy Lulić 15–17.09.2017 opra­co­wał ks. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Pani Iva­nie Ska­ri­cic z Zagrze­bia za ogrom­ną pra­cę pod­czas tłu­ma­cze­nia kon­fe­ren­cji na reko­lek­cjach o hagio­te­ra­pii !!

UWAGA !  Kon­ty­nu­acja reko­lek­cji z Panem Ivi­cą Lulić i for­ma­cji zwią­za­nej z hagio­te­ra­pią prze­wi­dzia­na jest w naszym Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Maz. w ter­mi­nie 12–14.01.2018 r.     Już teraz Ser­decz­nie Zapra­sza­my !!! 

ks. Bogu­sław cpps


Rekolekcje ewangelizacyjne i hagioterapia 15–17.09.2017 r.

TEMAT: CHRZEŚCIJANINIE, POZNAJ SWOJĄ GODNOŚĆ
Reko­lek­cje i for­mum dys­ku­syj­ne popro­wa­dzi prof. Ivi­ca Lulić, kate­che­ta  i prze­wod­ni­czą­cy wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo.

PLAN

PIĄTEK:

15.00–16.45 Fur­ta, zakwa­te­ro­wa­nie
17.00 CO ZNACZY EWANGELIZOWAĆ I DLACZEGO NOWA EWANGELIZACJA?
18.00 Kola­cja
-zmy­wa­nie naczyń
19.00 PODSTAWOWE PYTANIA EGZYSTENCJALNE
20.15 Czas na zada­wa­nie pytań..
20.30 Eucha­ry­stia-kapli­ca I pię­tro
22.00 Modli­twa na zakoń­cze­nie (Ado­ra­cja w ciszy) !
Oka­zja do rozmów/spowiedzi: Pro­wa­dzą­cy, kapla­ni…
23.00 Cisza noc­na!!
Pod­czas Ado­ra­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, oraz roz­mów z pro­wa­dza­cym i kapła­na­mi. Pod­czas trwa­nia reko­lek­cji. Moż­li­wość roz­mo­wy z pro­wa­dzą­cym.

SOBOTA RANO:

7.00 Pobud­ka
7.30 Medy­ta­cja w kapli­cy.
8.00 Śnia­da­nie
-zmy­wa­nie naczyń

09.00 — 10.30         GRZECH – egzi­sten­ci­jal­nie i biblij­nie
JEZUS CHRYSTUS JAKO BÓG I CZŁOWIEK
DUCH ŚWIĘTY
10.30 — 11.00          PRZERWA
11.00 — 12.30          NAWRÓCENIE, WIARA, MODLITWA
12.45                       Msza św.
13.45                       Obiad -zmy­wa­nie naczyń

SOBOTA POPOŁUDNIE:

16.00 — 18.30         PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NAWRÓCENIA

  1. Decy­zja za Jezu­sem Chry­stu­sem
  2. Spo­wiedź
  3. Modli­twa wyzwol­nia
  4. Modli­twa o ule­cze­nie wewnętrz­ne

18.30 - Kola­cja
-zmy­wa­nie naczyń

19.30 – 21.00        FORUM HAGIOTERAPEUTYCZNE — CZŁOWIEKU, POZNAJ SAMEGO SIEBIE

21.30 Modli­twa na zakoń­cze­nie (Ado­ra­cja w ciszy) !
Oka­zja do rozmów/spowiedzi: Pro­wa­dzą­cy, kapla­ni…
23.00 Cisza noc­na!!

NIEDZIELA RANO

7.00 Pobud­ka
7.30 Medy­ta­cja w kapli­cy.
8.00 Śnia­da­nie-zmy­wa­nie naczyń
09.00 — 10.30         DUCH ŚWIĘTY W PRZYRODZIE
DUCH ŚWIĘTY W KOŚCIELE
10.30 — 11.00          PRZERWA
11.00 — 12.30          KOŚCIÓŁ — CZYM JEST KOŚCIÓŁ?
CZYM SĄ SAKRAMENTY INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ?
CZYM SĄ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO?
CZYM JEST SŁUŻBA I CZYM SĄ CNOTY?
AKCEPTACJA MOCY SAKRAMENTÓW POPRZEZ    ODNAWIANIE SAKRAMENTU
12.45                           Msza św.
13.45                           Obiad
-zmy­wa­nie naczyń
Zakoń­cze­nie reko­lek­cji       AMDG!


15–17.09.2017 r.

Reko­lek­cje z Hagio­te­ra­pią

Na temat: CHRZEŚCIJANINIE, POZNAJ SWOJĄ GODNOŚĆ

W tym: Wykład otwar­ty: FORUM HAGIOTERAPEUTYCZNE

CZŁOWIEKU, POZNAJ SAMEGO SIEBIE

16.09.2017 godz. 19.30 – 21.00

Popro­wa­dzi: Ivi­ca Lulić, kate­che­ta i prze­wod­ni­czą­cy wspól­no­ty Modli­twa i Sło­wo[1] z Zagrze­bia, Chor­wa­cja.

UWAGA !

Przy zgła­sza­niu na reko­lek­cje pro­si­my o poda­nie: Imie­nia, nazwi­ska, miej­sco­wo­ści, nume­ru tele­fo­nu, ilo­ści osób, oraz zawo­du! kon­takt: Dom Misyj­ny Oża­rów Maz. wię­cej info. na www.ozarow.cpps.pl/dom-rekolekcyjny
tel.:(22) 722 12 57 tel. kom.: +723 215 576

e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

ter­min zgło­sze­nia do 10.09.2017 r. ofia­ra 160 zł. od oso­by, ofia­ra bez noc­le­gu z wyży­wie­niem 110 zł. oraz dobro­wol­na ofia­ra za wykład w dniu 16.09.17 od osób z zewnątrz.

Zalicz­ka w wyso­ko­ści 50% prze­le­wem na kon­to:

Kon­to: Dom reko­lek­cyj­no-for­ma­cyj­ny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopi­skiem „ofia­ra na (…)”                                                                                         

[1] Wspól­no­tę MODLITWA I SŁOWO cechu­ją dwa cha­ry­zma­ty, dwa zada­nia. Pierw­szym zada­niem jest nowa ewan­ge­li­za­cja, a dru­gim hagio­the­ra­pia.

Nowa ewan­ge­li­za­cja to nie to samo co ewan­ge­li­za­cja. Nowa ewan­ge­li­za­cja ozna­cza takie zada­nie, któ­re pole­ga na wspie­ra­niu chrze­ści­jan w dro­dze docho­dze­nia do  doświad­cze­nia wła­snej wia­ry by mogli tą wia­rą świad­czyć, że Bóg istnieje.Nie moze świad­czyc o Bogu oso­ba, któ­ra nigdy Go nie spo­tka­ła, lub tyl­ko o Nim czy­ta­ła w jakiejś książ­ce lub w Piśmie Świę­tym. Czło­wiek jest w sta­nie świad­czyć o bogu tyl­ko wte­dy, jeśli z Bogiem oso­bi­ście się spo­tkał w swo­im duchu. Temu wła­śnie celo­wi słu­ży nowa ewan­ge­li­za­cja. Reko­lek­cje słu­żą do tego by Kościół mógł dawać świa­dec­two świa­tu, iż Bóg jest z nami i że On nas kocha.