trans­mi­sja onli­ne: https://youtu.be/xz7_9M0NQMQ
29–31.01.2021 ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje dla mał­żeństw i narze­czo­nych z  Pań­stwem Jac­kiem i Jadwi­gą Pul­kow­skich u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie!

Zapi­sy przez e-mail: boguslaw@odkupieni.pl lub tel. 694 451 259;

Uwaga! Prośba o udostępnia i subskrypcje !

Zgło­sze­nia do 24.01.2021 r.

 Ser­decz­nie Zapra­sza­my: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa

Zachę­ca­my do uczest­ni­cze­nia w całym pro­gra­mie reko­lek­cji!
Uwa­ga! Narze­cze­ni, któ­rzy przy­bę­dą na te reko­lek­cje, mogą uzy­skać zaświad­cze­nie o odby­ciu tych reko­lek­cji

Uwa­ga pod­czas reko­lek­cji moż­li­wość roz­mów z pro­wa­dzą­cy­mi !

Pan Jacek Puli­kow­ski, mąż, ojciec troj­ga dzie­ci, nauczy­ciel aka­de­mic­ki. Zaan­ga­żo­wa­ny w dzia­łal­ność Dusz­pa­ster­stwa Rodzin i Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Kato­lic­kich, pro­wa­dzi zaję­cia na Pody­plo­mo­wym Stu­dium Rodzi­ny przy Wydzia­le Teo­lo­gii UAM w Pozna­niu. Swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem słu­ży mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, rodzi­com oraz mał­żeń­stwom w kry­zy­sie. Od lat przy­go­to­wu­je mło­dych do odpo­wie­dzial­ne­go pod­ję­cia powo­ła­nia mał­żeń­skie­go i rodzi­ciel­skie­go. (Z książ­ki War­to być ojcem, Poznań 2010). Jadwi­ga Puli­kow­ska, żona i mat­ka troj­ga dzie­ci. Od wie­lu lat jest Die­ce­zjal­ną Dorad­czy­nią Dusz­pa­ster­stwa Rodzin oraz Nauczy­cie­lem Natu­ral­ne­go Pla­no­wa­nia …

                                                                                                                                    AMDG !