Dro­dzy Księ­ża Dyrek­to­rzy Wydzia­łów Dusz­pa­ster­skich !
Jako odpo­wie­dzial­ny za Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce chciał­bym zachę­cić szcze­gól­nie Księ­ży Opie­ku­nów naszej Wspól­no­ty w para­fiach w Pol­sce do udzia­łu w dorocz­nych reko­lek­cjach.
Jeśli to moż­li­we pro­szę o powia­do­mie­nie też innych Kapła­nów, któ­rzy chcie­li­by uczest­ni­czyć w tego typu reko­lek­cjach.
Ser­decz­nie Dzię­ku­ję za pomoc w tej spra­wie.
Szczy­to­wy plan reko­lek­cji prze­ka­żę dro­ga e-mailo­wą dla zain­te­re­so­wa­nych.
Z Chry­stu­so­wej Pozdro­wie­niem
Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
Ks.. Bogu­sław Wit­kow­ski cpps

Rekolekcje dla Księży Opiekunów WKC oraz Księży zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
19–22.11.2018 r.

Słowo Życia: Bo kto pełni wole Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,46–50).

Temat: Rozeznawanie duchowe

Plan:

Reko­lek­cje dla Księ­ży Opie­ku­nów WKC oraz Księ­ży zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

19–22.11.2018 r.

Temat: Roze­zna­wa­nie ducho­we Jak owoc­nie roze­zna­wać dzia­ła­nie Boga w życiu oso­bi­stym i spo­łecz­nym?[1]

Sło­wo życia: Bo kto peł­ni wole Ojca moje­go, któ­ry jest w nie­bie, ten Mi jest bra­tem, sio­strą i mat­ką” (Mt 12,46–50).                                        Pro­wa­dzą Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa i zapro­sze­ni Goście

Plan:                                                 Ponie­dzia­łek 19.11.2018 r.

18.00 Kola­cja

20.00 Zawią­za­nie wspól­no­ty i Kon­fe­ren­cja wstęp­na o ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa

21.00 Apel Jasno­gór­ski, Hymn do Ducha Świę­te­go. Cisza noc­na

Wto­rek 20.11.2018 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja I Jak owoc­nie roze­zna­wać dzia­ła­nie Boga w życiu oso­bi­stym i spo­łecz­nym?

10.45 Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

12.00 Msza św. (Modli­twa w cią­gu dnia)

13.00 Obiad

16.00 Kon­fe­ren­cja II Wola Ojca

16.45 Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

[1] Na pod­sta­wie Semi­na­rium dla lide­rów ruchów i WŻCh, Otwock,5–8 lip­ca 2018 pro­wa­dzo­ne­go przez O. Ada­ma Schul­za SJ

17.40 Nie­szpo­ry

18.00 Kola­cja

19.00 Nabo­żeń­stwo Pokut­ne

20.00 Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa

-Apel Jasno­gór­ski. Cisza noc­na

Śro­da 21.11.2018 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja III Otwo­rzyć się na dar sumie­nia

11.00 Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

12.00 Msza św.

13.00 Obiad

16.00  Wspól­ne roz­wa­ża­nie Pisma św. (Mt 12,46–50)

17.00 Nie­szpo­ry, Czas z Maryją(np. róża­niec świę­ty)

18.00 Kola­cja

19.00 Świa­dec­two o Kapłań­stwie  na pod­sta­wie reko­lek­cji z kar­dy­na­łem Luis Anto­nio Tagle (Edy­ta Tym­bar­kie­wicz)

21.00 — Apel Jasno­gór­ski. Cisza noc­na

Czwar­tek 22.11.2018 r.

8.00 Jutrz­nia

9.00 Śnia­da­nie -kawa

10.00 Kon­fe­ren­cja IV Roze­zna­wa­nie indy­wi­du­al­ne

11.00 Wymia­na doświad­czeń

12.00 Msza św. z modli­twą w cią­gu dnia

13.00 Obiad

-Zakoń­cze­nie reko­lek­cje Te-Deum   AMDG !

Gdzie: W Domu Misyj­nym św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Maz. Ul. Zamoy­skie­go 19.

www.ozarow.cpps.pl

Kon­takt: tel. 22 722 12 57; e-mail: ozarow@odkupieni.pl lub 694 451 259 e-mail:boguslaw@odkupieni.pl ks. Bogu­sław cpps,

Zgło­sze­nia do: 14.11.2018 r.

Ofiara:240 zł

Proś­ba: O zabra­nie wła­snych alb.

Roz­po­czy­na­my 19.11.18 r. w ponie­dzia­łek kola­cją o godz. 18.00, o godz. 20.00 zawią­za­nie wspól­no­ty. Koń­czy­my w czwar­tek 22.11.18 r. obia­dem ok. godz. 14.00.

Moż­li­wość otrzy­ma­nia zaświad­cze­nia o odby­tych reko­lek­cjach !

AMDG !