Uli­ca­mi War­sza­wy z udzia­łem pre­zy­den­ta i pre­mie­ra prze­szedł Marsz z oka­zji 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.