Ter­min26–31 sierp­nia 
(od czwart­ku 18.30 do wtor­ku godz. 9.00)
- temat: Ani­ma­tor Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
pro­wa­dzą­cy reko­lek­cje: Mode­ra­to­rzy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

 


— kwo­ta opłaty:

pokój 1 oso­bo­wy: 335 zł; 
          2 oso­bo­wy: 285 zł.
- Miej­sce:  Dom św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie
 
(Poko­je wie­lo­oso­bo­we — moż­na jesz­cze nego­cjo­wać kwo­tę.)
 
Zgło­sze­nia do ani­ma­to­rów pod­re­gio­nu do 14 sierp­nia. 
Są to reko­lek­cje w ramach dorocz­nych reko­lek­cji dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i pod­re­gio­nów, ale temat jest waż­ny i przy­dat­ny  rów­nież dla ani­ma­to­rów para­fial­nych. Zapra­szaj­cie więc ich do udzia­łu. Zapro­sze­ni są rów­nież ci, któ­rych w przy­szło­ści chce­my usta­no­wić ani­ma­to­ra­mi.
Zgło­sze­nia ( listę osób, nie tyl­ko ilość) pro­szę prze­ka­zać do ani­ma­to­rów pod­re­gio­nów: Mary­si Krat­kow­skiej, Mary­si Kaź­mier­czak , Joli Polok i Tere­sy Kujaw­skiej do 15 sierp­nia br.
W imie­niu Rady Kra­jo­wej — Cze­sła­wa Nowak
PS   — Życzę wszyst­kim dobre­go wypo­czyn­ku (lub owoc­nej pra­cy). Pozdra­wiam!
„Odpocz­nij­cie nie­co”