Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, msza św. oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne WKC przy koście­le MBKP w Zamo­ściu 20 lute­go 2020 r.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

wię­cej zdjęć udo­stęp­nił Czar­ny Kot »KLIKNIJ TU«