Dnia 15.02.2020 roku w War­sza­wie w Bazy­li­ce Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa odby­ło się spo­tka­nie modli­tew­ne mają­ce na celu ochro­nę życia poczę­tych dzie­ci. W pro­gra­mie był o 17.30 róża­niec, o 18.00 Msza św. i po Mszy św. świa­dec­two Abby John­son autor­ki książ­ki” To, co ujrza­ła zmie­ni­ło wszyst­ko, Nie­pla­no­wa­ne” Na pod­sta­wie tej książ­ki powstał film: Nie­pla­no­wa­ne.  Prze­ślę kil­ka zdjęć z tego spo­tka­nia i wybra­ny frag­ment Jej świa­dec­twa. Co do sytu­acji w Pol­sce to powie­dzia­ła, że modląc się wcze­śniej  kil­ka razy przy­szło Jej w ser­cu sło­wo „kom­pro­mis”. Nie moż­na wcho­dzić ze Złym i złem w kom­pro­mis. Na razie dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne, są zabi­ja­ne w imię pra­wa, ok 1000 rocz­nie, a położ­ne mają łama­ne sumie­nia, bo nie mogą nic zro­bić w tym wzglę­dzie. Obro­na życia zale­ży od nas potrze­ba obu­dzić się i wstać , nie być obo­jęt­nym, budzić świa­do­mość.

 

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Potrze­ba się przy­naj­mniej nie­ustan­nie modlić i ofia­ro­wać cier­pie­nia, by ta spra­wa usta­ła przy­naj­mniej od stro­ny praw­nej. Zło zawsze będzie ist­nia­ło, ale my nie powin­ni­śmy do tego przy­kła­dać ręki. Potrze­ba tłu­ma­czyć poli­ty­kom i się za nich modlić, potrze­ba ofia­ro­wać Naj­droż­szą Krew za te grze­chy!
z Bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps