Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
Różań­co­we Jery­cho w Koście­le Rek­to­ral­nym św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej,  dzie­wi­cy i męczen­ni­cy,
- 16/17 dzień każ­de­go mie­sią­ca — cało­do­bo­we czu­wa­nie, w któ­rym Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa uczest­ni­czy zawsze od 5.oo do godz.9.oo rano.


Przed wize­run­kiem św. Andrze­ja Bobo­li, pre­zbi­te­ra i męczen­ni­ka, Patro­na Pol­ski modli­my się
w inten­cji:
-   Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka;
-   Ojczy­zny, aby była wier­na Bogu, Krzy­żo­wi, Ewan­ge­lii oraz o wypeł­nie­nie Jasno­gór­skich Ślu­bów Naro­du;
-   dzięk­czyn­nej za 25 lat Die­ce­zji Zamoj­sko-Luba­czow­skiej, jej Paste­rza, Księ­ży Bisku­pów, Pre­zbi­te­rów, Dia­ko­nów, Osób kon­se­kro­wa­nych, Semi­na­rium Duchow­ne­go i wszyst­kich Wier­nych;
-   dzięk­czyn­nej za nawie­dze­nie wiel­ko­piąt­ko­we­go krzy­ża św. Jana Paw­ła II;
-   powo­łań kapłań­skich i zakon­nych z naszej Die­ce­zji;
-   o owo­ce modli­twy „Róża­niec do gra­nic”;
-   wspól­not, ruchów i grup przy Koście­le Rek­to­ral­nym św. Kata­rzy­ny w Zamo­ściu.
Na zakoń­cze­nie czu­wa­nia o godz. 8.oo mszę św. odpra­wił ks. kano­nik Marek Dobosz — Rek­tor Kościo­ła św. Kata­rzy­ny.

   
Apo­lo­niusz Adam­ski.
Poni­żej link do zdjęć:
https://photos.app.goo.gl/RozcnGldKudZvSHH3