Wspo­mnie­nia z Odpu­stu Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi:

20 maja jak co roku na tere­nie Sank­tu­arium Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa odby­ły się uro­czy­sto­ści ku czci Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi.

O godz. 9,15 — Ks. Andrzej Szy­mań­ski popro­wa­dził pro­ce­sję na sta­cje Dro­gi Krwi Chry­stu­sa. Przy każ­dej z 7 sta­cji pro­wa­dził roz­wa­ża­nia Tajem­nic Koron­ki do Krwi Chry­stu­sa”. Bog­dan Szew­czyk Ani­ma­tor z Archi­die­ce­zji War­miń­skiej z gru­pą człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa śpie­wa­li pie­śni.

O godz. 11 roz­po­czę­ła się Msza Świę­ta pod Prze­wod­nic­twem Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS,
z udzia­łem księ­ży mode­ra­to­rów WKC i księ­ży gości, Ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz -pro­win­cjał  wygło­sił homi­lię

W cza­sie Mszy Świę­tej poświę­co­no obra­zy Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi, mają­ce pere­gry­no­wać w poszcze­gól­nych
pod­re­gio­nach któ­re uro­czy­ście prze­ka­za­no dla Ani­ma­to­rów pod­re­gio­nów .
  
Wspól­no­ty z pod­re­gio­nów przy­go­to­wa­ły wie­le sma­ko­ły­ków dla piel­grzy­mów.

Diec.Gdańska: śle­dzi­ki, ryb­ki, sałat­ki i kotle­ty