Odpu­stu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w Sank­tu­arium Krwi Chrystusa
Czę­sto­cho­wa ul. Św. Kaspra del
Bufa­lo 2/18

Zapi­sy na Msze wie­czy­ste i indy­wi­du­al­ne — Pod­re­gion Swarzewski

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

9.15     – Dro­ga Krwi Chry­stu­sa – Ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Swarzewskiego

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

 Klik­nij w link fil­mi­ku »>Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa «<link udo­stęp­nio­ny przez Józe­fa Bieganowskiego

 Klik­nij w link fil­mi­ku »>Dróż­ki Krwi Chry­stu­sa II «< link udo­stęp­nio­ny przez Józe­fa Bieganowskiego

10.15   – ogło­sze­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa– Ani­ma­to­rzy Kra­jo­wi WKC

10.15   – Oka­zja do Spo­wie­dzi (Ple­ner)- Księ­ża CPPS i Goście

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

10.45   – śpiew Zapro­szo­ne­go Zespo­łu przed Mszą Św.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

11.00   – Msza świę­ta, prze­wod­ni­czy Ks. Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC –  Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS,

fil­mik klik­nij »>Pro­ce­sja i roz­po­czę­cie Mszy św. «< link udo­stęp­nio­ny przez Józe­fa Bieganowskiego

fil­mik klik­nij »>Roz­po­czę­cie Mszy św, homi­lia, dary ołta­rza«< 
link udo­stęp­nio­ny przez Józe­fa Bieganowskiego

klik­nij»>homi­lia Ks. Pro­win­cjał Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  – Woj­ciech Czer­na­to­wicz «<klik­nij

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

klik­nij fil­mik »>cd.Dary ołta­rza — Pod­re­gion Zamoj­ski i poświę­ce­nie obra­zów«<  link udo­stęp­nio­ny przez Józe­fa Bieganowskiego

            – Poświe­ce­nie  obra­zów na roz­po­czę­cie Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki Bożej Prze­naj­droż­szej Krwi w Pod­re­gio­nach WKC

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Zapro­sze­nie na Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych, przez ks. Damia­na Siwickiego

            –Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa przed zakoń­cze­niem Mszy Świętej

12.30   – poczę­stu­nek przy stra­ga­nach, spo­tka­nia we wspólnocie,

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

13.30   – kon­cert  pio­sen­ki reli­gij­nej i wspól­na zabawa

14.30   – Nabo­żeń­stwo Majo­we – pro­wa­dzi Ks. Filip Pię­ta CPPS

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

klik­nij fil­mik»>Nabo­żeń­stwo majo­we«<klik­nij filmik
zdję­cia klik­nij »>zdję­cia z odpu­stu «< link BB

klik­nij»> wszyst­kie zdję­cia «< link  udo­stęp­nił Józef Bieganowski
klik­nij »> wszyst­kie zdję­cia «<link udo­stęp­nił Apo­lo­niusz Adamski

Reflek­sje z piel­grzym­ko­we­go wyjaz­du na Odpust do Częstochowy:

Nasza piel­grzym­ka w tym roku była wyjąt­ko­wa i radość ogrom­na prze­cho­dzą­ca w wdzięcz­ność dla Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go. Mie­li­śmy w auto­ka­rze kom­plet piel­grzy­mów, jak nigdy, a zano­si­ło się, że piel­grzym­ka nie doj­dzie do skut­ku. Nacho­dzi­ły ciem­ne chmu­ry nad zebra­niem ludzi do auto­ka­ru i przy­go­to­wa­niem stra­ga­nów z cie­pły­mi napo­ja­mi i udka­mi … Czu­li­śmy się jak z pod­cię­ty­mi skrzy­dła­mi, jak­by już nie tyl­ko stra­pie­ni, ale i bez­rad­ni. Z jed­nej stro­ny może sobie w tym roku odpu­ść­my, a z dru­giej stro­ny jeże­li sobie odpu­ść­my czy potem damy radę z powro­tem się pod dźwignąć?
Dzię­ku­je­my wszyst­kim piel­grzy­mom, któ­rych „zwa­bił” Oz 2,16 Bóg. Z nami poje­cha­li: ks. Krzysz­tof opie­kun WKC w Szpro­ta­wie, p. kate­che­ta, mło­dzież i sie­dem mał­żeństw, spo­ro osób cał­ko­wi­cie nowych, oso­by rzad­ko bio­rą­ce udział w Odpu­ście oraz oso­by zawsze goto­we i wier­ne tej Wspól­no­cie, tej Krwi Pana Jezu­sa- Jego Miło­ści. Dziękujemy!!!

WKC  z para­fii MB Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze

* * *

    Skła­dam     ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Zie­lo­nej Górze, za moż­li­wość uczest­nic­twa wraz z cór­ka­mi w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie w dniach 19 i 20.05.2018, a tak­że  w uczest­nic­twie w Odpu­ście 2018 r. Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Czas ten spę­dzo­ny, był bar­dzo rado­sny, żywy, napeł­nił nas miło­ścią i życz­li­wo­ścią do dru­gie­go czło­wie­ka i miło­sier­dziem. Bar­dzo ser­decz­nie zachę­cam inne oso­by, któ­re chcia­ły­by poczuć ten dar jakim jest oso­bi­ste uczest­nic­two w Odpu­ście Mat­ki Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi.

Bar­ba­ra ze Szprotawy

* * *

     Pierw­szy raz uczest­ni­czy­łam w Odpu­ście Mat­ki Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi i mam nadzie­ję ‚że nie­ostat­ni. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z Zie­lo­nej Góry bar­dzo dobrze wszyst­ko zor­ga­ni­zo­wa­ła.  Warun­ki noc­le­go­we świet­ne, atmos­fe­ra w auto­bu­sie rado­sna. Panie wszyst­ko wyraź­nie wytłu­ma­czy­ły jak dla osób któ­re jadą pierw­szy raz. Bar­dzo dzię­ku­ję i pole­cam innym udział w tym wydarzeniu.

                                                                                            Adria­na ze Szprotawy
* * *

     Sło­wo Życia mia­ły­śmy „ a Pan współ­dzia­łał z nim” cały czas mia­łam w ser­cu, to Sło­wo Życia i roz­wa­ża­jąc sta­ra­łam się czy­nić dobro, aby Pan współdziałał.
Na odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi do Czę­sto­cho­wy poje­cha­łam z mężem . Wcze­śniej mąż nie chciał jechać. Nie chciał też żebym ja jecha­ła. Nad­mie­nię, że jest cho­ry i bał się.  Świę­to Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi zbie­gło się ze Świę­tem Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Myślę, że Duch Świę­ty zadzia­łał. Dzię­ku­ję Gru­pie WKC z para­fii MB Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze za modli­twę i wszel­kie ofia­ry w tej inten­cji. Dzię­ku­ję mojej gru­pie z para­fii MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy za ser­decz­ne zachę­ca­nie i wspieranie.
Odpust był prze­pięk­ny, czu­łam, że Duch Świę­ty dzia­łał, a Mat­ka Boża Oblu­bie­ni­ca Ducha Świę­te­go była obec­na pomię­dzy nami, byli­śmy wszy­scy jednością.
Dro­ga Krwi Chry­stu­sa pro­wa­dzo­na przez ks. Andrze­ja Szy­mań­skie­go: roz­wa­ża­ne tek­sty i sło­wa pie­śni prze­pla­ta­ne Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa docie­ra­ły do moje­go ser­ca jak nigdy.
Msza św. pro­wa­dzo­na przez ks. Bogu­sła­wa, a w jego sło­wach czu­łam  Boże ciepło.
Homi­lia o ducho­wo­ści Mat­ki Prze­naj­droż­szej Krwi Księ­dza Pro­win­cja­ła prze­kształ­ca­ły obfi­cie moją mało rozu­mia­ną  wie­dzę ducho­wo­ści Maryi:
— Mat­ka Boża pod Krzy­żem, któ­ra zbie­ra Krew do kie­li­cha. Mat­ka, któ­ra zga­dza się na takie wiel­kie cier­pie­nia, kocha i wie­rzy dalej.
— Mat­ka cier­pie­nia i nadziei jest dla nas wzo­rem życia. Była pod­kre­ślo­na ducho­wość nasza.
— Wszyst­kie­go nie zapa­mię­ta­łam, ale to kaza­nie było dla mnie piękne.
— Zapa­mię­ta­łam naj­bar­dziej ostat­nie sło­wa: zbie­ra­ją­ca Krew pod Krzyżem.
Jesz­cze, to majo­we, któ­re było tak udu­cho­wio­ne, te dziew­czy­ny, któ­re śpie­wa­ły i dawa­ły świa­dec­twa  Jed­na z nich mówi­ła, że wcze­śniej nie rozu­mia­ła ducho­wo­ści Mat­ki Bożej, dopie­ro jak wyje­cha­ła za gra­ni­cę. I Ksiądz też tak pięk­nie pro­wa­dził to majowe.
W dro­dze powrot­nej czu­łam, że wszy­scy zosta­li­śmy oświe­ce­ni od wewnątrz. Roz­pie­ra­ją­ca radość Eli byłą tego przykładem.

Gra­ży­na z Zie­lo­nej Góry

* * *

    Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Zie­lo­nej Górze, jest nie­sa­mo­wi­ta pod każ­dym wzglę­dem tzn. zarów­no logi­stycz­nym, jak i emo­cjo­nal­nym. 🙂 Week­end, któ­ry spę­dzi­łam w Czę­sto­cho­wie, uczest­ni­cząc m.in. w Odpu­ście Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­święt­szej Krwi zapa­mię­tam jako bar­dzo rado­sne i waż­ne wyda­rze­nie w moim życiu.
Pozdra­wiam ser­decz­nie wszyst­kie Panie ze Wspól­no­ty, ponie­waż jeste­ście rewe­la­cyj­ne:). Bar­dzo dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne i macie w sobie mnó­stwo pozy­tyw­nej energii.

Mal­wi­na ze Szprotawy