19 stycz­nia 2019 r. w koście­le para­fial­nym w. Józe­fa w Olsz­ty­nie odby­ło się comie­sięcz­ne spo­tka­nie die­ce­zjal­ne Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC) dzia­ła­ją­cych w Archi­die­ce­zji War­miń­skiej.

Od godz. 11,oo do 12,oo ado­ro­wa­li­śmy Naj­święt­szy Sakra­ment.

O 12, oo odby­ła się Msza Świę­ta pro­wa­dzo­na przez Księ­dza Micha­ła Pio­trow­skie­go z Kate­dry Olsz­tyń­skiej i Księ­dza Andrze­ja Szy­mań­skie­go mode­ra­to­ra WKC z Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W trak­cie spo­tka­nia omó­wio­no stycz­nio­wy temat for­ma­cyj­ny  i  zasa­dy pere­gry­na­cji obra­zu Mat­ki Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi w kolej­nych para­fiach die­ce­zji.

Dzię­ku­je­my sio­strom wspól­no­to­wym Geni, Jadwi­dze, Zosi i Ire­nie z para­fii pw. św. Józe­fa w Olsz­ty­nie za przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia opłat­ko­we­go..