25 paź­dzier­ni­ka w para­fii Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Olsz­ty­nie odby­ły się uro­czy­sto­ści odpu­sto­we poświę­co­ne  Świę­te­mu Kaspro­wi del Bufa­lo.

Czy­taj wię­cej …