26 paź­dzier­ni­ka Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z Ole­śni­cy zapro­si­ła człon­ków z wro­cław­skiej Wspól­no­ty na Odpust św Kaspra. Spo­tka­li­śmy się w koście­le Św Trój­cy, aby wspól­nie prze­ży­wać tę uro­czy­stość.


Zobacz wię­cej …