27 paź­dzier­ni­ka w para­fii ŚW. Woj­cie­cha w Olsz­ty­nie odby­ły się uro­czy­sto­ści odpu­sto­we poświę­co­ne Świę­te­mu Kaspro­wi del Bufa­lo.


Czy­taj wię­cej …