25 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w para­fii w. Józe­fa w Olsz­ty­nie odbył się Odpust Świę­te­go Kaspra del Bufa­lo.

Wstą­pie­nie do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

Czy­taj wię­cej …