W dniu 21. X. 2019r. w Para­fii św. Zyg­mun­ta w Płoc­ku, przy Bazy­li­ce Kate­dral­nej pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP, zgro­ma­dzi­ła się licz­nie Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa, aby świę­to­wać uro­czy­stość odpu­sto­wą nasze­go zało­ży­cie­la Św. Kaspra.

Swo­je świę­to­wa­nie roz­po­czę­li­śmy od ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, modląc się modli­twa­mi do Krwi Chry­stu­sa. Następ­nie uczest­ni­czy­li­śmy w kon­ce­le­bro­wa­nej  Mszy św.  któ­rej prze­wod­ni­czył Pro­boszcz ks. kan. Ste­fan Cegłow­ski. W Eucha­ry­stii brał udział opie­kun naszej Wspól­no­ty w die­ce­zji płoc­kiej ks. Ryszard Błasz­kow­ski, któ­ry wygło­sił do zebra­nych sło­wo Boże. W swo­jej homi­lii ks.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Ryszard odwo­łał się do spraw wia­ry, mówiąc że w dzi­siej­szym świe­cie ludzie odcho­dzą od Boga, a współ­cze­sny czło­wiek sta­wia Boga w swo­im życiu na dal­szym pla­nie.  Przy­kła­dem wia­ry jest św. Kasper, któ­ry w trud­nych cza­sach napo­le­oń­skich, zajął się odno­wą moral­ną ludu. Świę­ci są naszy­mi orę­dow­ni­ka­mi u Pana Boga.  W momen­tach gdy słab­nie nasza wia­ra,  może­my pro­sić o ich wsta­wien­nic­two za nami u Boga. Po skoń­czo­nej Mszy św. uca­ło­wa­li­śmy reli­kwie św. Kaspra, któ­re pere­gry­nu­ją po die­ce­zji płockiej.

Następ­nie wysłu­cha­li­śmy śpie­wów gre­go­riań­skich ku czci NMP, w wyko­na­niu Gli­wic­kie­go Zespo­łu Cho­ra­ło­we­go pod dyrek­cją ks. Ada­ma Koza­ka, któ­ry w tym dniu gościł w katedrze.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!                                                                         Danu­ta

 Wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU