Jabłon­ka 24 czer­wiec 2018 r.     

Zaczy­na­my dzień sku­pie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Jabłon­ce.

Para­fial­ny Dzień sku­pie­nia w Jabłon­ce roz­po­czął się modli­twą różań­co­wą i Mszą Świę­tą .

Od godz. 11 — 15 Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Jabłon­ce wraz z miesz­kań­ca­mi pro­wa­dzi­ła ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
— o 15,00 odmó­wio­no Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go.
— od godz. 16,00 do 16,45 odma­wia­no modli­twy do Krwi Chry­stu­sa:
— Koron­kę do Krwi Chry­stu­sa pro­wa­dzi­ła sio­stra Łucja Szew­czyk — ani­ma­tor para­fial­ny,
— roz­wa­ża­nia prze­ka­zy­wał Ks. Krzysz­tof Kule­szo — pro­boszcz para­fii w Jabłon­ce
— Sio­stra Hele­na Połu­jań­ska odśpie­wa­ła Lita­nię do Krwi Chry­stu­sa.
O godz. 17,00 nad Jezio­rem Omu­lew roz­po­czę­ła się Msza Świę­ta ku czci Św. Jana Chrzci­cie­la.
We Mszy czyn­nie uczest­ni­czy­li:
Bog­dan Szew­czyk i Maria Kocza­ra  — czy­ta­li „czy­ta­nia”,
Tere­sa Kujaw­ska — przed­sta­wi­ła modli­twę wier­nych.
Jani­na Zapo­row­ska i Maja Kame­la nio­sły przy­go­to­wa­ne przez Wspól­no­tę dary.

W homi­lii Ks. Krzysz­tof przy­po­mi­nał o koniecz­no­ści wię­zi rodzin­nych i sąsiedz­kich, wza­jem­nej pomo­cy, sza­cun­ku do dru­gie­go czło­wie­ka i wypeł­nia­niu pod­ję­tych zadań.

Po Mszy świę­tej dzie­ci puści­ły wian­ki na jezio­ro.
A potem smacz­na aga­pa nad jezio­rem  i nie pada­ło.… .
Na zdję­ciu Człon­ki­nie Wspól­no­ty w Jabłon­ce i goście z Olsz­ty­na.

Przez waka­cje w Jabłon­ce  w nie­dzie­lę odby­wać się będzie dru­ga Msza Św. o godz. 17,00.
A raz w mie­sią­cu cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.przez Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa.

opra­co­wa­ła: Tere­sa Kujaw­ska

ZAPRASZAMY !!!