24 czerw­ca w ostat­nią nie­dzie­lę czerw­ca 2018 r.w Kate­drze Olsz­tyń­skiej żegna­li­śmy księ­dza opie­ku­na Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
— Ks. Paw­ła Grze­sia­ka .

  

Ser­decz­nie mu dzię­ku­je­my za posłu­gę kapłań­ską i pomoc dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, życzy­my wszel­kiej pomyśl­no­ści,
wie­lu łask Bożych i życz­li­wo­ści ludzi.