Dzi­siej­szy dzień roz­po­czy­na­my Eucha­ry­stią powie­rza­jąc Panu Bogu pra­cę nad Regu­la­mi­nem Regio­nu Pol­skie­go Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
dscn2829
dscn2834a dscn2836
dscn2839
dscn2850
dscn2855
W pra­cy nad Regu­la­mi­nem Wspól­no­ty doszli­śmy do kon­sen­su­su, dal­sze pra­ce odbę­dą się 11 lute­go 2017