Dnia 21 paź­dzier­ni­ka w Para­fii p.w. św. Bar­tło­mie­ja w Płoc­ku odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci św. Kaspra del Bufa­lo w Płoc­ku. Pod­czas Mszy Świę­tej odpu­sto­wej zosta­ły uro­czy­ście wpro­wa­dzo­ne reli­kwie św. Kaspra del Bufa­lo, /których pere­gry­na­cja trwa po para­fiach  w die­ce­zji płockiej/ któ­re będą pere­gry­no­wać od dnia 21.10.br w tej para­fii.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Naszą uro­czy­stość odpu­sto­wą roz­po­czę­li­śmy o godzi­nie 17,15 modli­twą różań­co­wą do NMP. Roz­wa­ża­nia tajem­nic rado­snych różań­ca świę­te­go pro­wa­dził  Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa ks. Seba­stian Pię­ta.
O godzi­nie 18,00 roz­po­czę­ła się Msza Świę­ta Odpu­sto­wa. Mszę świę­tą cele­bro­wał ks. Seba­stian Pię­ta, przy współ­udzia­le księ­ży z para­fii: pro­bosz­cza ks. Pra­ła­ta Wie­sła­wa Gutow­skie­go  i wika­riu­sza ks. Mar­ka Piąt­kie­wi­cza.  Homi­lię do zebra­nych skie­ro­wał ks. Seba­stian Pię­ta. W swo­ich sło­wach odniósł się do posta­ci św. Kaspra del Bufa­lo, Przy­po­mniał Jego dro­gę do świę­to­ści jako wzór wytrwa­ło­ści w peł­nie­niu woli Bożej. Posłu­żył się sytu­acja­mi z życia kapła­na, w któ­rych  zachę­cał innych do szu­ka­nia i wypeł­nia­nia tej woli. Naj­waż­niej­szym prze­sła­niem homi­lii było orę­dzie świę­te­go, by kult Krwi Chry­stu­sa był gło­szo­ny na całym świe­cie „tysią­cem języ­ków”

W cza­sie Mszy Świę­tej wstą­pi­ło do WKC 3 człon­ków z cze­go nie­zmier­nie się cie­szy­my.
Misjo­narz podzię­ko­wał za ser­decz­ne przy­ję­cia Go  w para­fii przez kapła­nów, człon­ków WKC  i licz­nie zgro­ma­dzo­nych wier­nych. Mszę Świę­tą zakoń­czy­ło uro­czy­ste odda­nie czci reli­kwiom św. Kaspra del Bufa­lo  przez wier­nych, poprzez indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem świę­te­go, udzie­lo­ne przez ks. Seba­stia­na Pię­tę.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

                                           Link do zdjęć udo­stęp­ni­ła Danu­ta: KLIKNIJ TU

rela­cja: Danu­taAni­ma­tor­ka Die­ce­zji Połoc­kiej