Paź­dzier­nik 2020  Nr. 26

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa.
Dro­dzy Ani­ma­to­rzy, Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy WKC!

W dniach 18–20 wrze­śnia 2020 r. odby­ło się pierw­sze po sze­ściu mie­sią­cach i pierw­sze w nowym roku for­ma­cyj­nym 2020/2021 Sku­pie­nie ani­ma­to­rów WKC w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie.

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa prze­szko­dzi­ła nam, więc nie­ste­ty wie­le naszych spo­tkań i reko­lek­cji musie­li­śmy odwo­łać.

Moż­na się zasta­no­wić, dla­cze­go Pan Bóg dopu­ścił na cały świat tak trud­ne doświad­cze­nie.

– Czy np. doświad­cze­nia pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa nie były kon­se­kwen­cją sku­mu­lo­wa­nych grze­chów świa­ta?

Tak łatwo my ludzie XXI wie­ku pod­da­je­my się róż­nym dra­stycz­nym ogra­ni­cze­niom, aby unik­nąć zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Nosi­my masecz­ki, dezyn­fe­ku­je­my pomiesz­cze­nia, myje­my ręce, ogra­ni­cza­my kon­tak­ty, odwie­dzi­ny, a wręcz ich uni­ka­my. Wycho­dzi­li­śmy z domu tyl­ko w celach koniecz­nych. Oba­wia­my się wiru­sa, a nie boimy się pie­kła, potę­pie­nia, w przy­pad­ku nie­prze­strze­ga­nia Bożych przy­ka­zań, odrzu­ce­nia Boże­go Miło­sier­dzia. Te Boże przy­ka­za­nia są warun­kiem koniecz­nym otrzy­ma­nia wiecz­ne­go życia. Czyż ono nie jest wię­cej war­te niż krót­kie życie na tej­zie­mi? Zatem dla­cze­go tak trud­no nam wyrzec się choć tro­chę swych złych skłon­no­ści, chwi­lo­wych przy­jem­no­ści, swe­go pysz­ne­go myśle­nia, dla wiecz­nej szczę­śli­wo­ści?

Dla­cze­go tak trud­no współ­cze­sne­mu czło­wie­ko­wi sko­rzy­stać z Bożej mądro­ści, Bożej łaski?

Jak ma jesz­cze mówić Bóg, sko­ro świat jest głu­chy na Jego głos, na doświad­cze­nia, jakie dopusz­cza? – Prze­cież Jemu naj­bar­dziej zale­ży na zba­wie­niu ludzi, nie zaś na chwi­lo­wych przy­jem­no­ściach, hoł­do­wa­niu pysze ludz­kie­go umy­słu, czy nad­mier­nym korzy­sta­niu z dóbr mate­rial­nych. Wirus zjed­no­czył ludzi w wal­ce o życie, zdro­wie fizycz­ne, ale czy otwo­rzył oczy ludzi na Pana Boga?

Chy­ba nie bar­dzo, więc mamy kolej­ne trud­ne doświad­cze­nia jak np. ano­ma­lie pogo­do­we. Waha­nia pogo­dy tak wiel­kie, że nawet pro­gno­zy krót­ko­ter­mi­no­we nie zawsze się spraw­dza­ją. Na prze­mian susze i ule­wy, powo­dzie, wichry, grad, nawał­ni­ce, burze. Bóg mówi, a my znów myśli­my, że to my spo­wo­do­wa­li­śmy te zawi­ro­wa­nia. – War­to się zasta­no­wić. Jeśli zaś my ludzie pono­si­my odpo­wie­dzial­ność w jakimś sen­sie to zapew­ne o wie­le bar­dziej w sen­sie ducho­wym, niż mate­rial­nym. Bóg chce nas zba­wić, a nie chce oddać sza­ta­no­wi na pożar­cie. Nie może jed­nak tego zro­bić bez nas, bo nie może niko­mu zabrać tego, co dał na począt­ku – wolę.

Kocha­ni, po tym dłuż­szym wstę­pie, przejdź­my do nasze­go sku­pie­nia, któ­rym zapo­cząt­ko­wa­li­śmy nowy temat for­ma­cyj­ny, któ­ry brzmi: RODZINA KRWI CHRYSTUSA. Temat głów­ny został podzie­lo­ny na tema­ty cząst­ko­we. W mie­sią­cu paź­dzier­ni­ku zasta­na­wia­my się nad kon­kret­ny­mi spo­so­ba­mi roz­wią­zy­wa­nia kon­flik­tów i pojed­na­nia w tej rodzi­nie jaki­mi są np. nasze tygo­dnio­we gru­py Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.

Trze­ba jasno powie­dzieć, że do kon­flik­tów docho­dzi w więk­szo­ści mał­żeństw, wspól­not. Cał­ko­wi­ty brak spięć i kon­flik­tów nie­ko­niecz­nie świad­czy o ide­al­nej jed­no­ści, ale może rów­nież ozna­czać tyl­ko zewnętrz­ny spo­kój, pod któ­rym się kry­je ból, poczu­cie krzyw­dy i nara­sta­ją­ce roz­go­ry­cze­nie.Nie cho­dzi o to, żeby kon­flik­tów za wszel­ką cenę uni­kać, ale o to żeby je dobrze i mądrze roz­wią­zy­wać.

– Zapra­szam do prze­czy­ta­nia kon­fe­ren­cji, któ­rą dla Was przy­go­to­wa­łem.

Zawsze trze­ba pamię­tać, że ide­ałem, nie­do­ści­gnio­nym wzo­rem jest dla nas Jezus Chry­stus, któ­ry jako dosko­na­ły, nie­ska­zi­tel­ny przy­szedł zamiesz­kać wśród ludzi grzesz­nych.

War­to się zasta­no­wić w jaki spo­sób Jezus miło­wał swych uczniów i dla­cze­go ich miło­wał? „O! Nie; na pew­no nie mogły Go pocią­gnąć ich zale­ty

 

natu­ral­ne; gdyż nie­skoń­czo­na odle­głość dzie­li­ła Go od nich. On; Jezus był Wie­dzą, Wie­ku­istą Mądro­ścią, Miło­ścią, Świę­to­ścią; Nie­skoń­czo­ną Dosko­na­ło­ścią, a oni byli bied­ny­mi grzesz­ni­ka­mi, ludź­mi pro­sty­mi i peł­ny­mi przy­ziem­nych trosk i myśli” (Św. Tere­sa od Dzie­ciąt­ka Jezus – Dzie­je Duszy). Mimo to Jezus nazy­wa­ich swy­mi przy­ja­ciół­mi, swy­mi brać­mi.Chce, aże­by pano­wa­li z Nim razem w Kró­le­stwie Jego Ojca i pra­gnie umrzeć na krzy­żu, aby im to Kró­le­stwo otwo­rzyć, ponie­waż sam powie­dział: Nikt nie ma więk­szej miło­ści od tej, gdy ktoś życie swo­je odda­je za przy­ja­ciół swo­ich (J 15,13).

 

NAJBLIŻSZE TERMINY

03.10 – 04.10.2020 –Spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej WKC z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Domu Misyj­nym pw. św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go w Oża­ro­wie Mazo­wiec­ki

08.10.2020 – Odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa w Toru­niu. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 18.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. toruń­ska)

15.10.2020 – Odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. św. Urszu­li Ledó­chow­skiej w Gdań­sku – Chełm. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 18.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. gdań­ska)

17.10.2020 – Odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Pol­ski w Elblą­gu. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 13.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. elblą­ska)

18.10.2020 – Odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. św. Fran­cisz­ka z Asy­żu w Gdań­sku. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 13.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. gdań­ska)

19.10.2020 – Odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. bł. Doro­ty z Mątew w Gdań­sku. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 18.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. gdań­ska)

21.10.2020 – Odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii pw. Świę­tej Trój­cy w Koście­rzy­nie. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 18.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. pel­pliń­ska)

22.10.2020 – Odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. św. Jana Chrzci­cie­la w Bar­to­szy­cach. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 18.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. war­miń­ska)

24.10.2020 – Odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra w para­fii Archi­ka­te­dral­nej pw. św. Jaku­ba w Olsz­ty­nie. Ado­ra­cja Najśw. Sakra­men­tu– godz. 11.00. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 12.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. war­miń­ska)

24.10.2020 – Odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. św. Józe­fa w Olsz­ty­nie. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 18.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. war­miń­ska)

25.10.2020 – Odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża w Sro­ko­wie k. Kętrzy­na. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 12.00. Po mszy św. – Aga­pa (diec. war­miń­ska)

27.10.2020 – odpust para­fial­ny św. Kaspra w para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Olsz­ty­nie. Msza św. odpu­sto­wa – godz. 10.30. Po mszy św. – Aga­pa (diec. war­miń­ska)

21.11.2020 Spo­tka­nie die­ce­zjal­ne WKC w para­fii pw. św. Andrze­ja Bobo­li w Sopo­cie. Msza św. godz. 11.00. Po mszy św. – ado­ra­cja

27–29.11.2020  – Sku­pie­nie ani­ma­to­rów w Swa­rze­wie

ks. Andrzej Szy­mań­ski, CPPS