Dni Sku­pie­nia dla ani­ma­to­rów WKC oraz osób zain­te­re­so­wa­nych Ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa

Warsz­ta­ty Śpie­wu i Litur­gii 09–11.03.2018 r.

Temat : „Nawró­ce­nie i Pojed­na­nie”

Słowo Życia: Panie, ile razy mam przebaczać,”. (Mt 18, 21)

(Mt 5,16)

  Roz­wa­ża­nie wspól­ne w gru­pach (Mt 18, 21–35)

Pią­tek  09.03.18 r.

18.00 Kola­cja

19.00  Msza św. w kapli­cy

20.15 Kon­fe­ren­cja wstępna(aula)

21.00 Apel Jasno­gór­ski

22.00 Cisza noc­na !

Oka­zja do roz­mów i Sakra­men­tu Poku­ty !

Sobo­ta 10.03.18 r.

Cisza do  obia­du!

8.00 Jutrz­nia z komen­ta­rzem w kapli­cy

8.45 śnia­da­nie (podział na gru­py)

9.45-szko­ła ani­ma­to­ra (spo­tka­nie ani­ma­to­rów grup ze sku­pie­nia-aula)

10.30 Kon­fe­ren­cja /Przyg. do Mszy św/ aula.

11.30 Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go w gru­pach (Mt 18, 21–35)

12.30 Msza świę­ta- kapli­ca

13.30 Obiad i zmy­wa­nie naczyń

- spa­ce­ry, odpo­czy­nek

16.00 Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu i Radą Kra­jo­wą WKC-

 

16.00 – Warsz­ta­ty…

18.00 Nie­szpo­ry

18.30 — kola­cja

19.30 – Warsz­ta­ty…

20.30 -22.00 Ado­ra­cja — kapli­ca

 - czas roz­mów ducho­wych i oka­zja do spo­wie­dzi św.

 

Nie­dzie­la 11.03.18 r.

8.00 Msza św.

9.00 Śnia­da­nie

-Spo­tka­nie ani­ma­to­rów ze szko­ły ani­ma­to­ra

10.30 Warsz­ta­ty…

11.45 Prze­rwa

12.00 Wymia­na doświad­czeń wszyst­kich uczest­ni­ków sku­pie­nia-aula

13.30 Obiad

- Zakoń­cze­nie dnia sku­pie­nia

Ser­decz­nie Dzię­ku­je­my Wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do pro­wa­dze­nia tego dnia sku­pie­nia.  AMDG !