Jak co roku Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z die­ce­zji opol­skiej spo­tka­ła się 12-01-2019 r.
na wspól­nym kolę­do­wa­niu – tym razem w para­fii pw. Ducha Świę­te­go i N.M.P Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

 

 

Kolę­do­wa­nie poprze­dzo­ne było uro­czy­stą Mszą Św. kon­ce­le­bro­wa­ną przez czte­rech księ­ży:

  • ks. Hen­ry­ka Wyci­ska - opie­ku­na WKC z Bole­sła­wia,  jed­ne­go z naj­star­szych czci­cie­li Krwi Chry­stu­sa  w die­ce­zji opol­skiej, któ­ry prze­wod­ni­czył Mszy Św.
  • ks. Danie­la Mokwa CPPS — mode­ra­to­ra pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go
  • ks. Pra­ła­ta Edwar­da Boga­cze­wi­cza — nasze­go pro­bosz­cza 
  • Jaku­ba Fur­ca – opie­ku­na WKC z Opo­la

We Mszy Św. uczest­ni­czy­li człon­ko­wie Wspól­not:

  • z Opo­la z ani­ma­tor­ką die­ce­zjal­ną Geno­we­fą Woj­nar
  • z Klucz­bor­ka wraz z ani­ma­to­rem para­fial­nym Arka­diu­szem Saba­dasz, któ­ry słu­żył do Mszy św,
  • z Bole­sła­wia z ani­ma­tor­ką Mał­go­rza­tą Grze­si­czek

    Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

oraz człon­ko­wie naszej para­fial­nej Wspól­no­ty z wszyst­ki­mi sym­pa­ty­ka­mi i czci­cie­la­mi Krwi Chry­stu­sa. Homi­lię wygło­sił mode­ra­tor pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go ks. Daniel Mokwa CPPS, któ­ry nawią­zał szcze­gól­nie do tego, jak wiel­ką rolę w życiu każ­de­go z nas  ma kie­ro­wa­nie się sło­wem Bożym w życiu codzien­nym. Świad­czą o tym świa­dec­twa jakie skła­da­ją człon­ko­wie Krwi Chry­stu­sa. Eucha­ry­stię uświet­ni­ła przyj­mo­wa­na Komu­nia Św. pod dwie­ma posta­cia­mi, co dla Wszyst­kich jest zawsze wiel­kim prze­ży­ciem.

Na koniec każ­dy mógł podejść do indy­wi­du­al­ne­go bło­go­sła­wień­stwa reli­kwia­mi św. Kaspra del Bufa­lo,  zało­ży­cie­la Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i nasze­go patro­na, któ­re­go 6 stycz­nia obcho­dzi­my uro­dzi­ny.

Przy bło­go­sła­wień­stwie roz­da­wa­li­śmy tra­dy­cyj­nie wła­sno­ręcz­nie robio­ne koron­ki do Krwi Chry­stu­sa. Była to oka­zja aby je roz­po­wszech­nić, bo załą­cza­li­śmy rów­nież ksią­żecz­kę jak ja odma­wiać.

Po prze­ży­ciach ducho­wych odby­ło się miłe spo­tka­nie w sal­kach para­fial­nych. Po podzie­le­niu się opłat­kiem, zło­że­niu życzeń, wszy­scy jed­nym chó­rem kolę­do­wa­li.

Nie bra­ko­wa­ło też przy­go­to­wa­nych wspól­nie przez wszyst­kie gru­py Wspól­no­ty sma­ko­ły­ków, a na koniec każ­dy otrzy­mał od Wspól­no­ty z Kędzie­rzy­na-Koź­la przy­go­to­wa­ny upo­mi­nek. Dłu­go ocze­ki­wa­ny dzień zakoń­czył się w świa­do­mo­ści, że do gorą­ce­go i otwar­te­go ser­ca każ­de­go z nas przyj­dzie Pan i umoc­ni nas swo­im poko­jem.

Nie wszyst­kim jed­nak jest dane wspól­ne opłat­ko­we kolę­do­wa­nie. Wie­lu już na to nie pozwa­la zdro­wie. Ale nie zapo­mnie­li­śmy i o nich. Z życze­nia­mi i skrom­ny­mi pre­zen­ta­mi oraz opłat­kiem odwie­dzi­li­śmy już przed świę­ta­mi nasze sio­stry, dla któ­rych nasza obec­ność spra­wi­ła im wiel­ką radość i nie­spo­dzian­kę.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Kata­rzy­na Zalu­za

 zdję­cia:  Daniel Kub­ny , Agniesz­ka Olczak, Kata­rzy­na Zalu­za
                zobacz wię­cej zdjęć
zobacz też WKC na stro­nie para­fial­nej:»> Kędzie­rzyn-Koź­le «<