Dni sku­pie­nia 7–9 luty 2020 roku w Czę­sto­cho­wie w Domu Misyj­nym Św. Kaspra
Pro­gram na dni sku­pie­nia jest zasad­ni­czo każ­do­ra­zo­wo podob­ny i pro­wa­dzo­ny prze­waż­nie przez ks.  Danie­la Mokwa CPPS. Tym razem w zastęp­stwie, powi­tał nas ks. Damian Siwic­ki CPPS. Już zaraz pierw­sze­go dnia na odpra­wio­nej Eucha­ry­stii ks. Damian zwró­cił uwa­gę  w swo­jej homi­lii, jak waż­ne jest to, aby słu­chać wewnętrz­ne­go gło­su Boga, opie­ra­jąc się na przy­kła­dzie biblij­ne­go kró­la Dawi­da i kró­la Hero­da.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Słu­cha­jąc Sło­wa Boże­go, też może­my cza­sem odczuć nie­po­kój, nie­raz chęć odrzu­ce­nie tego Sło­wa, ale to nie powód do pani­ki. Trze­ba spo­koj­nie pozwo­lić, żeby Sło­wo do nas mówi­ło, ponie­waż Bóg nie potę­pia czło­wie­ka, chce nam dać życie w obfi­to­ści, aby­śmy cały czas wzra­sta­li i roz­wi­ja­li się i aby­śmy coś jesz­cze z sie­bie dali. Bóg oświe­ca nasze ciem­no­ści, żeby­śmy mie­li w sobie życie. Szan­są do wyko­rzy­sta­nia tego, że Bóg trosz­czy się o każ­de­go z nas są mię­dzy inny­mi dni Sku­pie­nia w Czę­sto­cho­wie. Od nie­jed­nej oso­by sły­szy się, że to cud , że mogli przy­je­chać na dni Sku­pie­nia, bo róż­ne mie­li prze­szko­dy, ale jeśli Bóg dał TEN CZAS i przy­jeż­dża­my do Domu Misyj­ne­go, to chce­my pod­jąć ten trud i daje­my sobie czas, żeby Bóg do nas prze­mó­wił poprzez Sło­wo Boże, a tak­że chce­my pobyć z tym Sło­wem. Dla­te­go na samym począt­ku dni Sku­pie­nia  pro­si­my Boga, aby­śmy się na nim kon­cen­tro­wa­li i tyl­ko On ma być naj­waż­niej­szy.

Kon­fe­ren­cja i po połu­dniu godzi­na pytań

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Sło­wo Boże, któ­re przyj­mu­je­my, jak wspo­mniał ks. Hen­ryk Czu­bat CPPS pod­czas homi­lii i kon­fe­ren­cji ma nam poma­gać dostrze­gać nasze grzesz­ki, do któ­rych czę­sto już się przy­zwy­cza­ja­my. Ma też nam w tym poma­gać nasza Wspól­no­ta, w któ­rej mamy widzieć całą gamę bogac­twa Bożej hoj­no­ści. Mamy się uczyć korzy­stać z Bożych darów, coraz bar­dziej je roz­wi­jać i coraz bar­dziej je dostrze­gać w innych oso­bach. Co ja mogę ofia­ro­wać w posta­wie przed Bogiem ? Przy­zna­ję się w poko­rze, że sam nic nie mogę, bo jestem Jego stwo­rze­niem, dla któ­re­go On tak wie­le zro­bił, ale On mnie zapro­sił, żebym mógł wie­le wię­cej zro­bić niż samą modli­twą (…)

Kon­fe­ren­cję zakoń­czył Ani­ma­tor Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go tema­tem z zeszy­tu for­ma­cyj­ne­go nr 5  pt. »SERCEM POKORNYM I SKRUSZONYM, TY BOŻE NIE GARDZISZ”«opra­co­wa­nym dogłęb­nie przez ks. Danie­la Mokwę CPPS — Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu. Następ­nie Józef Siwic­ki zakoń­czył ją swo­im świa­dec­twem, któ­re mówi o tym jak bar­dzo uko­chał naszą Wspól­no­tę i Prze­naj­droż­szą Krew Jezu­sa i jaka jest ona dla nie­go waż­na, bo pomo­gła mu wypro­sto­wać swo­je ścież­ki życio­we. Otóż, gdy przy­cho­dzi mu wybie­rać mię­dzy jaki­miś inny­mi wyjaz­da­mi, decy­zja­mi, a wyjaz­dem na dni Sku­pie­nia, to zawsze wybie­ra wyjazd na dni Sku­pie­nia do Czę­sto­cho­wy.

Spo­tka­nie w gru­pach na roz­wa­ża­niu sło­wa Boże­go (Mk 6,30–34)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po roz­wa­ża­niu sło­wa Boże­go, któ­re było przy­go­to­wa­niem do Eucha­ry­stii, mogli­śmy lepiej ją prze­żyć

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Umoc­nie­ni jesz­cze bar­dziej cało­noc­ną ado­ra­cją przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem może­my znów wra­cać do domu i być takim jak mówi Sło­wo Boże usły­sza­ne pod­czas nie­dziel­nej Eucha­ry­stii (Mt 5, 123–16) „Niech wasze świa­tło jaśnie­je przed ludź­mi, aby widzie­li wasze dobre uczyn­ki i chwa­li­li Ojca wasze­go, któ­ry jest w nie­bie”.

Cało­noc­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Nie­dziel­na Eucha­ry­stia — wstą­pie­nie Agniesz­ki do WKC

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po takich sło­wach, któ­re  są tyl­ko cząst­ką usły­sza­nych słów wygło­szo­nych tym razem przez ks. Damia­na i ks. Hen­ry­ka pod­czas poby­tu w Czę­sto­cho­wie, odczu­wa się wewnętrz­ną wol­ność, spra­wia­ją one, że odkry­wa się nową jakość i sens życia.

Posił­ki

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na zakoń­cze­nia kawa i roz­jazd

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zapra­sza­my na kolej­ne sku­pie­nie 27–29.03.2020 — Dom św. Kaspra

Kata­rzy­na -rela­cja z homi­lii i kon­fe­ren­cji oraz link do zdjęć »KLIKNIJ TU
link do zdjęć BB  »KLIKNIJ TU «