Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi  w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Nasza piel­grzym­ka w tym roku była wyjąt­ko­wa i radość ogrom­na prze­cho­dzą­ca w wdzięcz­ność dla Pana Boga w Trój­cy Jedy­ne­go. Mie­li­śmy w auto­ka­rze kom­plet piel­grzy­mów, jak nigdy, a zano­si­ło się, że piel­grzym­ka nie doj­dzie do skut­ku. Nacho­dzi­ły ciem­ne chmu­ry nad zebra­niem ludzi do auto­ka­ru i przy­go­to­wa­niem stra­ga­nów z cie­pły­mi napo­ja­mi i udka­mi … Czu­li­śmy się jak z pod­cię­ty­mi skrzy­dła­mi, jak­by już nie tyl­ko stra­pie­ni, ale i bez­rad­ni. Z jed­nej stro­ny może sobie w tym roku odpu­ść­my, a z dru­giej stro­ny jeże­li sobie odpu­ść­my czy potem damy radę z powro­tem się pod dźwi­gnąć?

Dzię­ku­je­my wszyst­kim piel­grzy­mom, któ­rych „zwa­bił” Oz 2,16 Bóg. Z nami poje­cha­li: ks. Krzysz­tof opie­kun WKC w Szpro­ta­wie, p. kate­che­ta, mło­dzież i sie­dem mał­żeństw, spo­ro osób cał­ko­wi­cie nowych, oso­by rzad­ko jeż­dżą­ce oraz oso­by zawsze goto­we i wier­ne tej Wspól­no­cie, tej Krwi Pana Jezu­sa- Jego Miło­ści. Dzię­ku­je­my!!!

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Noc­le­gi mie­li­śmy zare­zer­wo­wa­ne w Domu św. Kaspra u Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i tu wła­śnie mie­li­śmy Eucha­ry­stię, bo jechał z nami Ksiądz Krzysz­tof ze Szpro­ta­wy opie­kun WKC.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Następ­nie kto był goto­wy i chęt­ny do pomo­cy w przy­go­to­wa­niu do Odpu­stu, ten poje­chał do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa.
Wła­ści­wie, to porząd­ki tere­nu, któ­re mie­li­śmy mieć w tym roku w udzia­le jako Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski były zro­bio­ne przez innych z tego Pod­re­gio­nu — Dzię­ku­je­my!!!

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

My mogli­śmy się zająć usta­wie­niem  namio­tów na nasze stra­ga­ny.
Nie spo­dzie­wa­li­śmy się że Jezus przy­go­to­wał nam nie­spo­dzian­kę, bo otrzy­ma­li­śmy indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa. Dzię­ku­je­my!!!

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

W niedzielę od rana uroczysty czas. Wstajemy i na Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi jedziemy. Tam na miejscu Dróżki Krwi Chrystusa, każda tajemnica wzrusza. Modlitwa recytowana i śpiewana. W podziękowaniu Ojcu Przedwiecznemu składana.

Więcej zobacz w aktualnościach oraz na stronie wkczielonagora