Para­fia św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Ole­śni­cy
Roz­po­czę­cie Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi
w Pod­re­gio­nie Czę­sto­chow­skim  Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
 Die­ce­zja Wro­cław­ska
Dn. 19-11-2018 r