Sku­pie­nie od 21–23 paź­dzier­ni­ka 2016 w Para­fii  Mat­ki Bożej Fatim­skiej  na któ­re przy­by­li człon­ko­wie WKC z para­fii Mat­ki Bożej Fatim­skiej ‚Świę­tej Rodzi­ny Bło­go­sła­wio­nej Karo­li­ny Kóz­ki w Tar­no­wie oraz prze­mie­nie­nia pań­skie­go Tar­nów Koszy­ce Wiel­kie. Sku­pie­nie i roz­wa­ża­nia pro­wa­dził Mode­ra­tor  Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go Ksiądz Daniel Mokwa CPPS. Głów­nym tema­tem było roz­wa­ża­nie BŁOGOSŁAWIENI , KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI.

W dru­gim dniu sku­pie­nia przed mszą święt, któ­rą odpra­wiał Misjo­narz CPPS Daniel Mokwa i opie­kun WKC ksiądz Woj­ciech Kar­piel. Przed Mszą Świę­tą odpra­wio­na była ado­ra­cja przed naj­święt­szym Sakra­men­tem.
oltaz-przed-ktorym-byla-odprawiona-msza-swieta-podczas-skupienia-21-pazdziernik-2016
sdc11897
Dni sku­pie­nia zakoń­czył się w 3 dniu Mszą Świę­tą po któ­rej odby­ła się aga­pa.
sdc11903