W dniach 7–9.10.2016 roku w Rado­miu, spo­tka­li się wolon­ta­riu­sze hospi­cyj­ni z całe­go kra­ju na IX Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Wolon­ta­ria­tu Hospicyjnego.
Wolon­ta­riusz Hospi­cyj­ny świad­kiem Boże­go Miło­sier­dzia, takie było hasło konferencji.
Roz­po­czę­li­śmy ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy św. Rodzi­ny, koimg_20161007_203748ścio­ła Kró­lo­wej Apo­sto­łów w Radomiu.

img_6235

 

 

 

 

 

 

 

 

Mszę Świę­tą  w inten­cji uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji i wolon­ta­riu­szy hospi­cyj­nych w Pol­sce, w kon­ce­le­brze mię­dzy inny­mi ks. Marek Kujaw­ski — kra­jo­wy opie­kun ducho­wy wolontariatu.
img_6987

img_6692
od lewej: Tere­ska, Elż­bie­ta i Jola
img_6760
ks. kape­lan hospi­cjum z Elblą­ga, Elże­bie­ta z Bia­łe­go­sto­ku z WKC, Józe­fa sze­fo­wa wolon­ta­riu­szy hospi­cjum w Białymstoku.

Następ­nie ks. Jacek Kuchar­ski wygło­sił kon­fe­ren­cję, ” Jak być w XXI wie­ku miło­sier­nym Sama­ry­ta­ni­nem? Aktu­al­ność przy­po­wie­ści z Ewan­ge­lii wg. św. Łuka­sza (Łk 10, 30–37),  we współ­cze­snej posłu­dze hospicyjnej.
img_6531    hos

img_7055