Oży­wie­ni Duchem świę­tym przez Krew Chry­stu­sa”
Wspól­no­ta Krwi przy Para­fii p. w. Ducha Świę­te­go i NMP Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie Koź­lu zain­spi­ro­wa­na arty­ku­łem z ostat­nie­go nume­ru „Żyć Ewan­ge­lią”  posta­no­wi­ła wyko­rzy­stać    te sło­wa    na  ołta­rzu  przy­go­to­wa­nym w uro­czy­stość Boże­go Cia­ła, któ­ra  jest bar­dzo bli­ska naszej ducho­wo­ści, gdyż jest to prze­cież uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi.

Przy tym ołta­rzu para­fia­nie wraz ze swo­imi dusz­pa­ste­rza­mi modli­li się szcze­gól­nie w inten­cji tych, któ­rzy ofia­ru­ją w swo­im życiu wie­le miło­ści, tru­du, cier­pie­nia i oży­wie­ni Duchem Świę­tym pomna­ża­ją dro­gi wia­ry i miło­ści.

W pro­ce­sji uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła szli­śmy ze swo­im sztan­da­rem, z któ­re­go jeste­śmy bar­dzo dum­ni, bo uczest­ni­cząc w waż­nych para­fial­nych uro­czy­sto­ściach pod­kre­śla­my, że jest taka Wspól­no­ta, któ­ra modli się za wszyst­kich i sta­ra się swój cha­ry­zmat prze­ka­zać innym.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zakoń­cze­nie okta­wy Boże­go Cia­ła

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa !

Ani­ma­tor para­fial­ny: Kata­rzy­na  Zalu­za

Zdję­cia: Daniel Kub­ny i Seba­stian Kub­ny