27 maja w Łabuń­kach,  w kapli­cy pw. Ducha Świę­te­go odby­ła się Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go

Eucha­ry­stia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kaza­nie wygło­sił: ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS — pro­win­cjał

Poczę­stu­nek i spo­tka­nia przy stra­ga­nach

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­cert pio­sen­ki

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Nabo­żeń­stwo majo­we

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Inne cie­ka­wost­ki z pała­co­we­go par­ku w Łabuń­kach

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

wszyst­kie zdję­cia «<link udo­stęp­nio­ny przez Apo­lo­niu­sza Adam­skie­go