Uro­czy­stość Jubi­le­uszo­wa w Klucz­bor­ku
20 lecie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC)
w para­fii p.w. Mat­ki Bożej Wspo­mo­że­nia Wier­nych

Trze­ba przy­znać, że uro­czy­stość jubi­le­uszo­wa byłą przy­go­to­wa­na w całej oka­za­ło­ści. Ani­ma­to­rzy para­fial­ni Arka­diusz Saba­dasz i Maria Rataj­czak wraz całą Wspól­no­tą sta­nę­li na wyso­ko­ści zada­nia, a szcze­gól­nie Róża Kapu­ściń­ska, któ­ra od same­go począt­ku zaist­nie­nia Wspól­no­ty peł­ni­ła funk­cję ani­ma­to­ra i dalej jest wier­na  tej ducho­wo­ści i zawsze goto­wa słu­żyć pomo­cą. W tym dniu gru­pa mło­dzie­ży przy­by­ła w peł­nej goto­wo­ści by poma­gać i cie­szyć się wspól­nym świę­to­wa­niem.  Przy­chyl­ność wspa­nia­łe­go opie­ku­na ks. Toma­sza Jało­wy była nie­odzow­nym wspar­ciem w przy­go­to­wa­niu tej uro­czy­sto­ści.

Zosta­li zapro­sze­ni goście: ks. Ber­nard Jur­czyk- pro­boszcz, wszy­scy księ­ża  poprzed­ni opie­ku­no­wie, a przy­by­li: ks. Jacek Polek, ks. Tomasz Gru­ca, ks. Mariusz Ołdak oraz z Kędzie­rzyn Koź­le o. Miro­sław, ks. Kamil Sowa­da, któ­ry wyrósł z mło­dzie­żo­wej WKC i zawsze utrzy­mu­je kon­takt ze Wspól­no­tą.

Rada Kra­jo­wa WKC: ks. Bogu­sław Wit­kow­ski – mode­ra­tor kra­jo­wy WKC, oraz ani­ma­to­rzy kra­jo­wi: Tere­sa Świ­der­ska i Jaro­sław Wołod­kie­wicz
Rada Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go: ks. Daniel Mokwa – mode­ra­tor,( któ­ry od sobo­ty popro­wa­dził  mini reko­lek­cje dla Wspól­no­ty) i ani­ma­to­rzy pod­re­gio­nu: Zofia Staś i Józef Siwic­ki oraz Bar­ba­ra Błasz­czyk była ani­ma­tor­ka kra­jo­wa:, któ­ra nie­gdyś prze­ję­ła funk­cję po Marii Rataj­czak, a obec­nej ani­ma­tor­ki para­fial­nej. Przy­by­ła rów­nież Geno­we­fa Woj­nar – ani­ma­tor­ka die­ce­zjal­na i kto tyl­ko mógł i pra­gnął wziął udział w tej pięk­nej jubi­le­uszo­wej uro­czy­sto­ści.

Naresz­cie nastą­pi­ła głów­na uro­czy­stość, gdzie każ­dy już co naj­mniej od rana cze­kał na ten upra­gnio­ny czas Eucha­ry­stii, gdzie moż­na było całą swo­ją i wspól­no­to­wą wdzięcz­ność ofia­ro­wać na ołta­rzu. Zanu­rzyć w kie­li­chu Prze­naj­droż­szaj Krwi Pań­skiej wszyst­kie prze­ży­wa­ne i wyko­ny­wa­ne spra­wy. To jest ten moment, gdzie nale­ży wziąć głę­bo­ki oddech i z peł­nym zaufa­niem przy­bli­żyć się do Jezu­sa, do Jego Miło­ści.
             
Moja wdzięcz­ność prze­szła wszel­kie ocze­ki­wa­nia, gdy zoba­czy­łam na orna­tach: logo Wspól­no­ty byłam bar­dzo poru­szo­na, moje ser­ce jesz­cze moc­niej zaczę­ło wyra­żać wdzięcz­ność, za tak pięk­ny pomysł i trud wyko­na­nia z czym się jesz­cze nie spo­tka­łam

 
  Mło­dzież ze wspól­no­to­wym Sztan­da­rem                         ks. Tomasz Jało­wy — opie­kun WKC

 


Dary ołta­rza: mię­dzy inny­mi Wspól­no­ta ofia­ro­wa­ła Kie­lich Mszal­ny

  

Po komu­nii św nastą­pi­ło zawie­rze­nie Krwi Chry­stu­sa .….….…..


Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

          Na dal­szy ciąg uro­czy­sto­ści prze­nie­śli­śmy się do sal­ki, gdzie pięk­nie były wyeks­po­no­wa­ne kro­ni­ki para­fial­ne Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa — aż osiem czę­ści — pro­wa­dzo­nych przez Marię Rataj­czak.
Następ­nie  ks. Tomasz Jało­wy na pod­sta­wie tych kro­nik na prze­kro­ju 20 lat przy­go­to­wał i przed­sta­wił mul­ti­me­dial­ną pre­zen­ta­cję Wspól­no­ty

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Po wstęp­nym przy­wi­ta­niu przy­by­łych nastą­pi­ła uczta dla cia­ła — same pysz­no­ści

 
Każ­dy został czymś obda­ro­wa­ny

  I
Zobacz­cie sami. Jaki pięk­ny tort z naszym wspól­no­to­wym logo i do tego nie­sły­cha­nie smacz­ny .

 

Na zakoń­cze­nie wspól­ne zdję­cie na uwiecz­nie­nie

Pokaz Pokaz slaj­dów z dru­giej czę­ści uro­czy­sto­ści:

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Dzię­ku­je­my!

Rela­cja: Bar­ba­ra Błasz­czyk
Foto: Ryszard Michal­ski