Na dziś czy­li 10.11.2020 może być 27 osób w kapli­cy. Do pre­zbi­te­rium mogą wejść tyl­ko mode­ra­to­rzy WKC i ks. Pro­win­cjał pod­czas Ape­lu Jasno­gór­skie­go. Pod­czas czu­wa­nia mogą wejść poszcze­gól­ne dele­ga­cje i tak­że Rada Kra­jo­wa. Na Apel osób świec­kich nie wpusz­cza­ją. Człon­ków Sym­pa­ty­ków WKC i zain­te­re­so­wa­nych naszym dorocz­nym Czu­wa­niem na Jasnej Górze zapra­sza­my do uczest­nic­twa ducho­we­go od 21.00 12.12.2020 do 13.12.2020 godz. 04.00 na kana­le youtu­be Jasna Góra na żywo https://www.youtube.com/watch?v=wJFxJjTob9o . Dele­ga­cje z pod­re­gio­nów WKC i ewen­tu­al­nie Wydaw­nic­two będzie mia­ło do dys­po­zy­cji kapli­cę różań­co­wą zamiast sali Kor­dec­kie­go.
Pro­szę o przy­go­to­wa­nie odpo­wied­niej ilo­ści dele­ga­tów z 4 Pod­re­gio­nów. Rada Kra­jo­wa beze mnie powin­na być wli­czo­na w te 27 osób, chy­ba, że do 12,12 20 roku coś się zmie­ni . Czy­li wcho­dzi w zaokrą­gle­niu 7 osób. Trze­ba też uwzględ­nić dele­ga­cję SS. ASC i MSC.
Pozdra­wiam na spo­koj­nie prze­myśl­my temat i będzie­my w kon­tak­cie.
W Krwi Baran­ka ks. Bogu­sław cpps

Plan  nocnego czuwania  na  Jasnej  Górze WKC 12/13 grudnia  2020r.
-  ramy  czasowe

Temat: Wszyst­ko posta­wi­łem na Mary­ję” Kard. Ste­fan Wyszyń­ski

Od  19.30 – do 20,20 —  spo­tka­nie  pod­re­gio­nów —  pró­ba  gene­ral­na pro­gra­mu ( w  poszcze­gól­nych  pod­re­gio­nach ).

do 20,30  —  wszy­scy  w  Kapli­cy, a ci  któ­rzy  wcho­dzą  do pre­zbi­te­rium na  Apel (zbie­ra­ją  się przed  zakry­stią).

  1. 00 — Apel Jasno­gór­ski —  pro­wa­dzi  ks.  Bogu­sław  Wit­kow­ski ‚CPPS
  2. 21.30 – 21.45 – powi­ta­nie —  Rada  Kra­jo­wa +  krót­ka  modli­twa  do  Ducha Świę­te­go.
  3. 21.45 – 22.15 – Kon­fe­ren­cja —  sio­stra Gabrie­la Jani­ku­la ASC

22.15 – 23.05 – pro­gram Pod­re­gion Swa­rzew­ski – temat: Lata wię­zien­ne Ks. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go i przy­go­to­wa­nie do Ślu­bów Jasno­gór­skich.
            Róża­niec – cz. Rado­sna,   tajem­ni­ca  1,                świa­dec­two

23.05 – 23.55 — pro­gram– Sio­stry Misjo­nar­ki temat: Mary­ja  Prze­wod­nicz­ką życia kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go.
                  Róża­niec – cz. Rado­sna,   tajem­ni­ca  2,                świa­dec­two

24.00 – 1.30 – Eucha­ry­stia – prze­wod­ni­czy ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
— Homi­lia  Ks. Seba­stian CPPS
— Poświę­ce­nie opłat­ków i zawie­rze­nie WKC Maryi Pani Jasno­gór­skiej

1.30 – 2.15- pro­gram Pod­re­gion  Czę­sto­chow­ski – temat: Totu­sTus Jana Paw­ła II.
                    Róża­niec – cz. Rado­sna,   tajem­ni­ca  3,                świa­dec­two

2.15 – 3.00- pro­gram Pod­re­gion Oża­row­ski – temat: Mary­ja  w życiu Św. Kaspra del Bufa­lo.
                    Róża­niec – cz. Rado­sna,   tajem­ni­ca  4,                świa­dec­two

3.00 – 3.45- pro­gram Pod­re­gion Zamoj­ski– temat: Mary­ja  w życiu WKC.
                    Róża­niec – cz. Rado­sna,   tajem­ni­ca  5,                świa­dec­two

3.45 – 3.55 – zakoń­cze­nie  czu­wa­nia i  roze­sła­nie – w tym: życze­nia  świą­tecz­ne,
podzię­ko­wa­nie  za  przy­go­to­wa­nie  i  pre­zen­ta­cję pro­gra­mów  przez  pod­re­gio­ny,                              bło­go­sła­wień­stwo, proś­ba  o  god­ne  wycho­dze­nie   z  Kapli­cy.

3.45 – 3.55 – zakoń­cze­nie  czu­wa­nia i  roze­sła­nie – w tym: życze­nia  świą­tecz­ne,
podzię­ko­wa­nie  za  przy­go­to­wa­nie  i  pre­zen­ta­cję pro­gra­mów  przez  pod­re­gio­ny
bło­go­sła­wień­stwo, proś­ba  o  god­ne  wycho­dze­nie   z  Kapli­cy.