opra­co­wa­ła Tere­sa Świ­der­ska.

  • Regu­lar­nie uczest­ni­czyć  w  Eucha­ry­stii
  • Zna­leźć czas  na  modli­twę.
  • Czy­tać Pismo  Świę­te i kon­tem­plo­wać  jego tre­ści
  • Auten­tycz­nie żyć sło­wem  życia …

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.