Pięk­ny czas piel­grzy­mo­wa­nia mimo wszel­kich tru­dów i nie­do­god­no­ści. Koń­czy się pięk­nym dniem spo­tka­nia się z Mat­ką Bożą na Jasnej Górze. Dużo osób już na Ale­jach … wita­ło z rado­ścią i podzi­wem piel­grzy­mu­ją­cych.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Coraz bli­żej do upra­gnio­ne­go miej­sca, wej­ścia do Kapli­cy Mat­ki Bożej 

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na pla­cu tuż przed Kapli­cą z Cudow­nym obra­zem Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Powrót na noc­leg do Domu św. Kaspra

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

15.08.2018 — Świę­to Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny — Uro­czy­sta Msza św. dla piel­grzy­mów

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zobacz wię­cej z dnia 14.08.2018

Zobacz wię­cej z dnia 15.08.2018