KDM to spo­tka­nie ludzi mło­dych, pro­mu­ją­ce war­to­ści chrze­ści­jań­skie. Orga­ni­zo­wa­ne jest przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa  wspól­no­tę mło­dych na tere­nie Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie. W spo­tka­niu mogą uczest­ni­czyć oso­by w wie­ku od 16–30 lat.

Temat KDM: KREW DAJE MOC

Kasperiańskie - KREW
Dni                  — DAJE
Młodych         - MOC


 

Kon­fe­ren­cja ks. Fili­pa Pię­ty CPPS

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­fe­ren­cja ks. abp Grze­go­rza Rysia — Krew Chry­stu­sa, któ­ra poko­nu­je wszel­kie mury

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Eucha­ry­stia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kon­fe­ren­cja s. Anny Bał­chan

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Warsz­ta­ty

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

ZOBACZ WIĘCEJ — link udo­stęp­ni­ła Emi­lia Sie­niaw­ska 

Fil­mik »>https://photos.app.goo.gl/6iaNFWDQGBHjSgYaA«<