Pro­gram sta­ły trans­mi­sji ONLINE:

Nie­dzie­la — godz. 10.00, Msza św.
Ponie­dzia­łek — godz. 17:30 Nabo­żeń­stwo do św. Józe­fa, 18:00 Msza św.
Czwar­tek — godz. 9:00 Msza św., 9:30 Nabo­żeń­stwo do Krwi Chry­stu­sa, 10:00–12:00 Ado­ra­cja w ciszy.
Pią­tek — godz. 17:30 Dro­ga Krzy­żo­wa, 18:00 Msza św.

Kanał Youtu­be — Mię­dzy­gó­rze Para­fia św. Józe­fa.
Moż­na klik­nąć Zasub­skry­buj, aby mieć powia­do­mie­nia o trans­mi­sji.