Modli­twa do św. Kaspra w cza­sach epi­de­mii Covid-19

Św. Kasprze , w tym okre­sie udrę­ki pro­si­my Cie­bie, abyś wsta­wiał się za nami do nasze­go Ojca Niebieskiego.
Pod­czas wygna­nia doświad­czy­łeś bólu uwię­zie­nia i roz­sta­nia z rodzi­ną. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy są teraz pod­da­ni kwa­ran­tan­nie i nie mogą swo­bod­nie się poruszać.
Powie­dzia­łeś, że wszy­scy jeste­śmy cho­ry­mi w wiel­kim szpi­ta­lu świa­ta. Teraz dra­ma­tycz­nie doświad­cza­my tej rze­czy­wi­sto­ści. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich cho­rych i za wszyst­kich, któ­rzy opie­ku­ją się nimi ponad wła­sne siły.
Przy­po­mnia­łeś nam, że myśl o śmier­ci jest świet­nym dorad­cą. Śmierć w tych dniach jest nam teraz bli­ska. Pro­si­my o Two­je wsta­wien­nic­two za wszyst­kich, któ­rzy umar­li, a tak­że za tych, któ­rzy ich opłakują.
Za Two­im wsta­wien­nic­twem, św. Kasprze, szu­ka­my schro­nie­nia w ranach nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa i ufa­my mocy Krwi nasze­go Odkupiciela.

Św. Kasprze, módl się za nami. 
AMEN

Ks. Alo­is Schlach­ter CPPS