Nowa Rada Gene­ral­na CPPS wraz z wszyst­ki­mi przed­sta­wi­cie­la­mi Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa z całe­go świa­ta gości­ła w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Od lewej sto­ją: Ange­lo Antho­ny CPPS (Wice-Mode­ra­tor Gene­ral­ny i I Rad­ny); Alo­is Schlach­ter CPPS (IV Rad­ny); Ema­nu­ele Lupi CPPS (Mode­ra­tor Gene­ral­ny); Augu­sto Meni­chel­li CPPS (II Rad­ny); Juan Acu­ña CPPS (III Rad­ny)

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU