Do ścią­gnię­cia: Mate­ria­ły do pobra­nia
Posta­raj­my się zebrać po sie­dem osób, aby two­rzyć tzw. kro­pel­ki  i ofia­ro­wy­wać WKC Jezu­so­wi w danym dniu poprzez Eucha­ry­stię, spo­tka­nie się z Nim na Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Bożym Sło­wie oraz szcze­gól­nie pamię­tać o Sło­wie Życia i modli­twie do Krwi Chry­stu­sa — niech to wszyst­ko będzie pięk­ną modli­twą.

 

 

Kro­pellk