SKUPIENIE ANIMATORÓW PARAFIALNYCH I DIECEZJALNYCH WKC I WSZYSTKICH CHĘTNYCH
09.11–11.11.2018 – Dom Misyj­ny św. Józe­fa – Swa­rze­wo

SŁOWO ŻYCIA: Uwie­rzy­li Pismu i sło­wu, któ­re wyrzekł Jezus(J 2,22)
TEMAT SKUPIENIA: CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO

PLAN DNIA
W sobo­tę do połu­dnia – mil­cze­nie.

Pią­tek – 09.11
16.30 – Oka­zja do roz­mów, spra­wy orga­ni­za­cyj­ne
18.00 – Kola­cja
19.00 – Msza świę­ta
20.15 – Kon­fe­ren­cja wstęp­na

Prze­ka­za­nie Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi do Die­ce­zji War­miń­skiej

Sobo­ta – 10.11
8.00 – Modli­twa poran­na – Litur­gia Godzin – Jutrz­nia
8.30 – Śnia­da­nie
10.00 – Kon­fe­ren­cja – Cha­ry­zma­ty Ducha Świę­te­go

11.00 – Roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go – J 19,25–27
12.00 – Msza świę­ta
13.00 – Obiad
Czas wol­ny, roz­mo­wy ducho­we, ducho­we spa­ce­ry
14.30 – Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych
15.00 – Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
15.30 – Spo­tka­nie Rekre­acyj­ne. Godzi­na pytań
17.15 – Spo­tka­nie ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych
18.00 – Kola­cja
19.00 – Wymia­na doświad­czeń
20.00 – Ado­ra­cja z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła

21.30 – Zakoń­cze­nie Ado­ra­cji. Moż­li­wość spo­wie­dzi

Nie­dzie­la – 11.11
 7.00 – Msza świę­ta

Prze­ka­za­nie Obra­zu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi do Die­ce­zji War­miń­skiej
 8.00 – Śnia­da­nie
8.45 – Spo­tka­nie na auli dla wszyst­kich chęt­nych – oka­zja do dzie­le­nia się doświad­cze­nia­mi i skła­da­nie świa­dec­twa