Temat VIII Kaspe­riań­skich Dni Mło­dych: Kon­kret­na daw­ka Miło­sier­dzia.
Pod­te­ma­ty rów­nież do pra­cy w gru­pach: Wyba­wie­nie, Pojed­na­nie, Miło­sier­dzie
Głów­ny orga­ni­za­tor Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa: ks. Damian Siwic­ki (CPPS) z eki­pą

13939298_W dniach 18–21.09.2016, jak co roku odby­ły się KDM w sierp­niu od czwart­ku do piąt­ku. Zakwa­te­ro­wa­nie we wła­snych namio­tach. Koszt 50 zł.  Wyży­wie­nie — spo­ko — było co jeść,pełne wyży­wie­nie. Pra­ca w gru­pach i wszyst­ko co potrzeb­ne dla wzmoc­nie­nie ducha..  Dużo wspa­nia­łej zaba­wy, kon­cer­ty, warsz­ta­ty, wspól­ne roz­mo­wy. Spo­tka­nia z zapro­szo­ny­mi gość­mi: kon­fe­ren­cja: ks. Michał Kraw­czyk (Dyrek­tor Szko­ły Nowej Ewa­ne­li­za­cji z Czę­sto­cho­wy), świa­dec­twa: Patry­cja Hur­lak, Teu, Bęsiu, kon­cert: Tau, Bęsiu
Inte­gra­cja i tań­ce:
14088484_986668704765872_3503224599204899100_n

Pra­ca w gru­pach

14079842_987609288005147_4707525141780060212_n 14095898_987609224671820_935877164168561113_nn
14102370_987609478005128_5535670886740578852_n
13962582_986061201493289_7194735873235158594_n
Kon­fe­ren­cje:
14088598_986668581432551_8098807841559637737_n
img_7701
13939602_985095091589900_5348452349870922852_n
Eucha­ry­stia: ks. Damian Siwic­ki, ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec, ks. Mariusz Szy­ku­ła, ks. Mar­cin Paw­lic­ki
eucharystia
Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia
img_7691
Warsz­ta­ty

kk

 • warsz­tat zaba­wy pla­stycz­nej
 • fit­ness ze sztu­ką wal­ki
 • dzien­ni­kar­skie
 • pie­cze­nia cia­stek
 • robie­nia ozdob­nych kar­tek
 • foto­gra­ficz­ny
 • teatral­ny (2 dni; w dru­gim dniu jest on w ramach cza­su na gry spor­to­we i zum­bę)img_7757
  img_7755 img_7758
  img_7871
  img_7838 13962749_986060691493340_3377134754346287226_n
  img_7836img_7729
  img_7764 img_7730
  img_7770 img_7775
  img_7777
  img_7884 img_7892 img_7894img_7702 img_7703 img_7704img_7709 img_7878
  img_7731
 • img_7798 img_7642img_7865
  img_7970
  img_7919Dro­ga Krwi Chry­stu­sa
  img_7897
  Świa­dec­two Patry­cji Hur­lak
  vlc-00069
  Nabo­żeń­stwo Miło­sier­dzia
  14088581_986061244826618_6871672412968782319_nDZIEŃ 2 „WYZWOLENIE” Za nami wyma­ga­ją­cy dzień, prze­peł­nio­ny modli­twą, sku­pie­niem i zadu­mą. Dzień, w któ­rym mogli­śmy tak bar­dzo real­nie doświad­czyć bli­sko­ści Boga. Zro­zu­mieć, że to Krzyż i Krew Jezu­sa pro­wa­dzą do nasze­go wyzwo­le­nia. To On wyle­wa na nas każ­de­go dnia swo­je miło­sier­dzie, to On zanu­rza nas w Swo­jej Krwi, to On cze­ka na nas cier­pli­wie, by usły­szeć odpo­wiedź na Jego woła­nie.
  Tego dnia mogli­śmy spo­tkać się z Nim pod­czas wie­czor­ne­go Nabo­żeń­stwa Miło­sier­dzia, prze­szliś
  Zobacz wię­cej
  vlc-00065
  vlc-00090
  img_7940
  Świa­dec­twa i kon­cert Tau, Bęsiu
  img_7962 img_8029
  img_8019 img_8018 img_8144
  img_8034
  img_7997
  DZIEŃ 3 „POJEDNANIE”
  Sza­leń­stwo, mło­dzień­czy entu­zjazm, bra­ter­stwo i peł­nia rado­ści – to trze­ci dzień nasze­go świę­to­wa­nia. Za nami kolej­na odsło­na tanecz­ne­go sza­leń­stwa, warsz­ta­tów Zum­by i gier zespo­ło­wych. Wie­czor­ny kon­cert i świa­dec­twa Tau i Bęsia przy­cią­gnę­ły nie tyl­ko uczest­ni­ków KDM. Roz­mo­wy do póź­nej nocy, ogni­sko z pory­wa­ją­cą ani­ma­cją sióstr Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa, śmiech i świet­na atmos­fe­ra – to cało­kształt wczo­raj­sze­go dnia. z fece­bo­oka
  14100489_986668578099218_4883239146371004239_n
  img_8204 img_8192 img_8206
  14063869_986669294765813_681357029852407488_n
  Dzień 4 „CZAS MIŁOSIERDZIA”
  Nad­szedł czas roz­sta­nia. Każ­dy z nas, zasi­lo­ny „kon­kret­ną daw­ką miło­sier­dzia” wró­cił, do swo­ich domów, codzien­no­ści, zajęć i obo­wiąz­ków. Koń­czą­ca Msza Świę­ta była roze­sła­niem, pod­ję­ciem misji o świad­cze­niu miło­ści Boga, naucze­nia się odważ­ne­go „wcho­dze­nia wąską bra­mą”. Miło­sier­dzie roz­sze­rza się razem z nami. Nasze ręce są do tego naj­lep­szym narzę­dziem.
  Nie zasta­na­wiaj się! Dzia­łaj! >wpis Dzień 4 z fece­bo­oka 
  Eucha­ry­stia z ks. Woj­cie­chem Czer­na­to­wi­czem — pro­win­cja­łem
  14089133_987609214671821_990036049035343398_n
  Wstą­pie­nia do Wspól­no­ty Mło­dych — Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa
  wstapienie-do-wkc-mlodych
  img_7639 img_7640 img_7665 img_7633 img_7799img_7713 img_7664  img_7821 14064242_986669104765832_8442526543561129748_n