Dzień ten roz­po­czął się reje­stra­cją uczest­ni­ków, o 16.30 – Uro­czy­ste roz­po­czę­cie XI KDM i Msza świę­ta, następ­nie kola­cja i wyj­ście na Jasną Górę na Apel. Po powro­cie film o Misjo­na­rzach Krwi Chry­stu­sa

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Eucha­ry­stia każ­de­go dnia 

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Gru­pa muzycz­na

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Spo­tka­nia i pra­ca w gru­pach

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Spo­tka­nia z zapro­szo­ny­mi gość­mi:
z Anną Golę­dzi­now­ską

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Nabo­żeń­stwo miło­sier­dzia z sakra­men­tem poku­ty i pojed­na­nia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Kon­fe­ren­cja: s. Tatia­na i s. Joza­fa­ta

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Spo­tka­nie z Mar­ci­nem Zie­liń­skim

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Świa­dec­two i kon­cert Huber­ta Dąbrow­skie­go

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Teatr „A” Miłość — wyprze­da­że

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Kawia­ren­ka i wydaw­nic­two Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa „POMOC”

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 

 wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU