Dzię­ku­ję Ani­ma­to­rom, księ­żom Mode­ra­to­rom i wszyst­kim, któ­rzy sta­no­wią Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa, za  współ­pra­cę przez ostat­nie sie­dem lat. Dzię­ku­ję za wszel­kie tru­dy i rado­ści, któ­re były naszym udzia­łem na wspól­nej dro­dze we Wspól­no­cie. Dzię­ku­ję za modli­twę, dobro i wspar­cie, któ­re­go doświad­cza­łam od wie­lu z Was. Wszyst­kich, któ­rzy doświad­czy­li z mojej stro­ny jakiej­kol­wiek przy­kro­ści czy zawo­du,  z całe­go ser­ca prze­pra­szam i pro­szę o wyba­cze­nie. Niech Bóg będzie dla Was nagro­dą. Nio­sę Was wszyst­kich, jak cen­ne dary, w moich modli­twach do Nie­go.
Dzię­ku­ję Bogu za ten czas sied­miu lat, w któ­rych mogłam roz­wi­jać się i wzra­stać ducho­wo, a przez to umniej­szać się i dawać coraz wię­cej miej­sca Bogu w moim życiu pry­wat­nym i wspól­no­to­wym. Niech Bóg przez to będzie uwiel­bio­ny!

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!
                                                                                                                                  Cze­sła­wa Nowak