Pomoc­ne mate­ria­ły do tema­tu: „Ucze­nie się dia­lo­gu we Wspól­no­cie” – T. Świ­der­ska — listo­pad

Uczenie się dialogu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Cztery filary nauki dialogu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Funkcjonowanie podczas dialogu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Róż­ne for­my i pozio­my komu­ni­ka­cji

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Uzgod­nie­nia  pod­sta­wą  kon­struk­tyw­ne­go dia­lo­gu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Do nauki  dialogu –

 „mały  rachunek  sumienia”

Każ­dy  może,  a  nawet  powi­nien  spraw­dzić , co  mu  uła­twia,  a  co  utrud­nia dia­log. Ta wie­dza pozwo­li każ­de­mu  pomóc  sobie  i  uła­twić  życie  innym – zwłasz­cza  we  Wspól­no­cie.

Zakreśl  wła­ści­wą  odpo­wiedź.

 1. Jak czę­sto pod­czas roz­mo­wy  z  bli­ski­mi uży­wasz  pod­nie­sio­ne­go  gło­su?
  a) – czę­sto, b) — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 2. Jak czę­sto pod­czas roz­mo­wy  z przy­ja­ciół­mi  uży­wasz  pod­nie­sio­ne­go  gło­su?
  a) – czę­sto, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 3. Jak czę­sto pod­czas roz­mo­wy  z  obcy­mi  uży­wasz  pod­nie­sio­ne­go  gło­su?
  a) – czę­sto, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 4. Jak czę­sto pod­czas roz­mo­wy we Wspól­no­cie  uży­wasz  pod­nie­sio­ne­go  gło­su?
  a) – czę­sto, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 5. Jak  czę­sto  pro­wa­dzisz  sprzecz­ki  z  domow­ni­ka­mi?
  a) – czę­sto, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) - nigdy.

 6. Jak czę­sto  pro­wa­dzisz  sprzecz­ki  z  przy­ja­ciół­mi?
  a) – czę­sto, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 7. Jak czę­sto  pro­wa­dzisz  sprzecz­ki  we  Wspól­no­cie?
  a) – czę­sto,  b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 8. Jak czę­sto  pro­sisz  Trój­cę  Świę­tą  o  pomoc  w  pro­wa­dze­niu  roz­mów ?
  a) – zawsze, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 9. Jak czę­sto  pro­sisz  swo­je­go  Anio­ła  Stró­ża  o  pomoc  w  pro­wa­dze­niu  roz­mów ?
  a) – zawsze, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 10. Jak  czę­sto  dzię­ku­jesz  Bogu  za  wła­ści­we  pro­wa­dze­nie  roz­mów ?
  a) – zawsze, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy.

 11. Jak  czę­sto  kon­sul­tu­jesz ze  swo­im  kie­row­ni­kiem  ducho­wym  lub  spo­wied­ni­kiem —  swo­je  pro­ble­my z pro­wa­dze­niem  dia­lo­gu?
  a) – czę­sto, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy

 12. Jak  czę­sto  pod­czas  dia­lo­gu lub  roz­mo­wy   szu­kasz  woli  Bożej?
  a) – zawsze, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy

 13. Jak  czę­sto  pamię­tasz o  koniecz­no­ści   poko­jo­we­go  nasta­wie­nia  do  roz­mów­cy?
  a) – zawsze, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy

 14. Jak  czę­sto  modlisz  się przed  zapla­no­wa­ną  roz­mo­wą?
  a) – zawsze, b)  — dość  czę­sto,     c)  — od  cza­su  do  cza­su,     d) — nigdy

 15. Wymień 5  swo­ich zalet
 16. Wymień 5  swo­ich wad
 17. Wymień 5  swo­ich  przy­zwy­cza­jeń pozy­tyw­nych.
 18. Wymień 5  swo­ich  przy­zwy­cza­jeń
 19. Wymień 3 prze­szko­dy, któ­re utrud­nia­ją ci komu­ni­ka­cję z bli­ski­mi (domow­ni­ka­mi).
 20. Wymień 3  prze­szko­dy,  któ­re  utrud­nia­ją  ci  komu­ni­ka­cję  z  przy­ja­ciół­mi.
 21. Wymień 3  prze­szko­dy,  któ­re  utrud­nia­ją  ci  komu­ni­ka­cję  z
 22. Wymień  3  talen­ty lub  cechy,  któ­re  uła­twia­ją  ci  komu­ni­ka­cję  z
 23. Wymień 3  talen­ty  lub  cechy,  któ­re  uła­twia­ją  ci  komu­ni­ka­cję  z  przy­ja­ciół­mi
 24. Wymień 3  talen­ty  lub  cechy,  któ­re  uła­twia­ją  ci  komu­ni­ka­cję  z  bli­ski­mi

 25. Czy wziął­byś / łabyś udział  w  warsz­ta­tach pro­mu­ją­cych  naukę wła­ści­wej  komu­ni­ka­cji – dia­lo­gu?
  a) – tak,         b)  — nie,          c)  — nie  wiem

Opra­co­wa­ła — Tere­sa  Świ­der­ska

Zwróć  uwa­gę  jak  funk­cjo­nu­jesz  w  rodzi­nie, wśród  przy­ja­ciół, wobec obcych i  we  Wspól­no­cie.  Dla­cze­go róż­nie  funk­cjo­nu­jesz  w  róż­nych  śro­do­wi­skach?

Czy  mia­łeś  trud­no­ści,  aby  wymie­nić co ci  utrud­nia,  a  co  uła­twia  dia­log?  Dla­cze­go? Trud­no­ści z ana­li­zą swo­ich reak­cji  mogą  wyni­kać  z  tego, że  nigdy się  nad  tym  nie  zasta­na­wia­łeś i  teraz  nie  wiesz  od  cze­go  zacząć. Nie zała­muj  się. Gło­wa  do  góry  i  do  przo­du!  „Naj­trud­niej­szy  pierw­szy  krok.”