W dniach 30.06 do 5.07 i 8.07 do 13.07. 2019 r. w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie odby­ły się reko­lek­cje dla rodzin z dzieć­mi.
Temat  I reko­lek­cji  - „Rodzi­na w mocy Boże­go Ducha”.
W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło 126 osób — 25 rodzin  z dzieć­mi. 
Ks. A. Szy­mań­ski pro­wa­dził kon­fe­ren­cje.
Opie­kę nad dzieć­mi spra­wo­wa­li wolon­ta­riu­sze człon­ko­wie WKC z pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go.

Dzie­ci mia­ły kate­che­zy, wyciecz­ki, gry i zaba­wy na pla­cu zabaw i w Muzeum Bał­ty­ku.
W pasz­czy reki­na! 


    

Gra stra­te­gicz­na w Muzeum Bał­ty­ku
                                             

 

 

 

 

 

 

Obser­wa­cje pod mikro­sko­pem.                          

                   

Zdję­cia ze zdję­ciem.

              Temat II reko­lek­cji — „Rodzi­na w mocy Boże­go Ducha”.
 W reko­lek­cjach uczest­ni­czy­ło 105 osób — 25 rodzin z dzieć­mi.

Msza w. z udzia­łem dzie­ci

 

 Chwa­li­my Pana Jezu­sa.
Kon­fe­ren­cja dla rodzi­ców
Kate­che­za dla dzie­ci — pro­wa­dzi Ks. Mariusz.
 
Zaba­wy w Muzeum Bał­ty­ku