Dzięk­czy­nie­nie za Syna Boże­go, któ­ry nas Krwią Swo­ją Odku­pił

Kate­che­zy mia­ły­by dwie czę­ści w pierw­szej teoretycznej(istota wykła­du) w dru­giej
prak­tycz­nej wspól­na modli­twa dzięk­czy­nie­nia.

Z Zebra­nia Kra­jo­we­go WKC — (pro­po­zy­cja Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go)

Pod­te­ma­ty:

1. Dzięk­czy­nie­nie za  Odku­pie­nie i zba­wie­nie w Jezu­sie Chry­stu­sie x.bw(wrzesień)
2. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej w pierw­szej tajemnicy(Ożarów Maz.
paź­dzier­nik)
3. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej w dru­giej tajemnicy(Częstochowa-
listo­pad)
4. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej w trze­ciej tajemnicy(Łabunki- gru­dzień)
5. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej w czwar­tej tajemnicy(Ozarów Maz.-
sty­czeń)
6. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej w pią­tej tajem­ni­cy (Rada Kra­jo­wa-luty)
7. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej w szó­stej tajemnicy(Czestochowa-marzec)
8. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej w siód­mej tajemnicy(Łabunki-kwiecień)
9. Dzięk­czy­nie­nie za Rodzi­nę Krwi Chry­stu­sa (Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa, Zgro­ma­dze­nie
Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa Inne Zgro­ma­dze­nia) (X.bw maj)
10. List pod­su­mo­wu­ją­cy rok formacyjny(każdy czło­nek WKC pisze do Ojców Pod­re­gio­nu)
-Jakie są owo­ce w moim życiu po prze­ro­bie­niu tema­tów roku for­ma­cyj­ne­go

Ad 1. Dzięk­czy­nie­nie za  Odku­pie­nie i zba­wie­nie w Jezu­sie Chry­stu­sie
1. Co to zna­czy dzię­ko­wać?
2. Zna­cze­nie słow­ni­ko­we sło­wa.
3.Wymiar ludz­ki, (kul­tu­ra)
4. Wymiar chrze­ści­jań­ski, (np. po Komu­nii św.). Dzię­ko­wać ozn. Oddać w ręce Boga wszyst­ko,
to co dobre i to co złe.

 Ad 2. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej pod­czas obrze­za­nia
1. Wykład­nia Kościo­ła (Pismo św. Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go i doku­men­ty
papie­skie) o war­to­ści życia ludz­kie­go.
2.Jak kon­kret­nie WKC ma się  włą­czać w obro­nę życia (zob. Sta­tu­ty WKC)
3. Dzięk­czy­nie­nie za życie od poczę­cia do natu­ral­nej śmie­ci, modli­twa w inten­cji obro­ny
życia i o czy­stość ser­ca.

Ad 3. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej pod­czas modli­twy w Ogrój­cu.
1. Samot­ność Jezu­sa w Ogrój­cu i rola samot­no­ści w moim życiu
2. Rodza­je modlitwy(uwielbienia, dzięk­czyn­na, prze­pro­sze­nia, proś­by)
3. Struk­tu­ra praw­dzi­wej modli­twy (wewnętrz­na i zewnętrz­na)
4. Pisze­my w gru­pach modli­twę dzięk­czyn­ną i uwiel­bie­nia. Na zakoń­cze­nie wybra­ne oso­by
modlą się ze wszyst­ki­mi.
5. Uszcze­gó­ło­wić modli­twę do Krwi Chry­stu­sa

Ad 4. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej pod­czas biczo­wa­nia
 1. Jezu­so­we cier­pie­nia pod­czas biczowania(fizyczne i ducho­we).
2. Rola  grze­chu i zra­nień w moim  życiu — dzięk­czy­nie­nie za nie.
3. Pisze­my do oso­bi­ste­go wyko­rzy­sta­nia na ado­ra­cji Najśw. Sakra­men­tu modli­twę o
uzdro­wie­nie ze zra­nień. W modli­twie  dzię­ku­je­my Bogu za nasze zra­nie­nia.

Ad 5. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej pod­czas cier­niem koro­no­wa­nia

1. Rola auto­ry­te­tów i dzięk­czy­nie­nie za nie (dzięk­czy­nie­nie za rodzi­ców i nasze auto­ry­te­ty)
2. Isto­ta auto­ry­te­tu Jezusa(służba innym, bycie darem)
3. Odpo­wiedź na pyta­nie: Kto był dla mnie auto­ry­te­tem przez lata moje­go życia?
4. Modli­twa dzięk­czyn­na za auto­ry­te­ty nasze i za to , aby­śmy my byli auto­ry­te­tem dla
innych.

Ad 6. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej pod­czas dro­gi krzy­żo­wej
 
1. Zauwa­żyć wysi­łek wier­no­ści Jezu­sa na dro­dze krzy­żo­wej
2.Wysiłek wier­no­ści wybra­nej dro­dze powo­ła­nia mał­żeń­skie­go, kapłań­skie­go,
zakon­ne­go,   świec­kie­go.
3. Świę­tość jako cel dro­gi powo­ła­nia chrze­ści­jań­skie­go.
5. Dzię­ku­je­my na modli­twie za trud­no­ści nasze­go powo­ła­nia i pro­si­my o wytrwa­nie w
wier­no­ści.

Ad 7. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej pod­czas ukrzy­żo­wa­nia

1. Sens i rola cier­pie­nia i krzy­ża w życiu Chrze­ści­ja­ni­na
2. Zwy­cię­ska poko­ra Chry­stu­sa w ukrzy­żo­wa­niu.
3. Podzię­ko­wa­nie na modli­twie za upo­ko­rze­nia, cier­pie­nia, krzy­że i cho­ro­by nasze­go życia.

Ad 8. Dzięk­czy­nie­nie za prze­la­nie Krwi Prze­naj­droż­szej pod­czas prze­bi­cia boku Jezu­sa włócz­nią
 
1.Znaczenie teo­lo­gicz­ne prze­bi­cia boku Jezu­sa włócz­nią.
2.Kościół jako wspól­no­ta wia­ry prze­ka­za­nej nam przez apo­sto­łów
-Ist­nie­ją ata­ki na jed­ność K-la od zewnątrz
-Ist­nie­je obo­jęt­ność, brak jed­no­ści
3. Kościół zbu­do­wa­ny z ludzi nie­do­sko­na­łych dążą­cych do świę­to­ści.
4. Modli­twa dzięk­czyn­na za Kościół za Jego bla­ski i cie­nie.

Ad 9. Dzięk­czy­nie­nie za Rodzi­nę Krwi Chry­stu­sa (Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa,  Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa Inne Zgro­ma­dze­nia)

1. Krót­ka histo­ria WKC i CPPS i innych wybra­nych Zgro­ma­dzeń Krwi Chry­stu­sa
2. Naj­waż­niej­sze posta­cie repre­zen­tu­ją­ce te Zgro­ma­dze­nia
3. Dzięk­czy­nie­nie za cha­ry­zmat i ducho­wość
4. Dzięk­czy­nie­nie za reali­za­cję cha­ry­zma­tu i ducho­wo­ści tu i teraz.

Ad 10. List pod­su­mo­wu­ją­cy rok for­ma­cyj­ny