Kiedy:
21 kwiecień 2023@18:00 – 23 kwiecień 2023@13:00
2023-04-21T18:00:00+02:00
2023-04-23T13:00:00+02:00
Gdzie:
Ożarów Mazowiecki
ul Zamojskiego 19

Skupienie/ reko­lek­cje week­en­do­we dla wszyst­kich chęt­nych w Oża­ro­wie Mazowieckim

Dobrym spo­so­bem na prze­my­śle­nie nasze­go życia i odno­wie­nie rela­cji z Bogiem są reko­lek­cje. Zapra­sza­my do prze­ży­cia tego cza­su w Domu Reko­lek­cyj­nym Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim koło War­sza­wy. Mamy nadzie­ję, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Oso­by z oko­lic Oża­ro­wa zapra­sza­my na coty­go­dnio­we roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go w gru­pie WKC (infor­ma­cje u ks. Ksa­we­re­go CPPS lub u ani­ma­to­rów Wspól­no­ty Krwi Chrystusa ).